Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Friday15 December 2017

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Friday, 02 November 2012 11:08

De maskers vallen af: PVDA+

 

In een column op de website van de "Vlaamse Liberalen" maakt VLOTT-voorzitter Hendrik Boonen een analyse van de verkiezingen en dan vooral met betrekking tot de electorale vooruitgang van de PVDA+. Dat het extreem-liberaal vehikel van het Vlaams Belang zich daarbij vooral zorgen maakt over het  ondemocratisch karakter van de PVDA+ is, gezien haar ultraliberale ( ze noemen zich niet voor niks "Vlaamse liberalen") standpunten normaal maar toont tegelijk aan dat liberalen een eigenaardig idee hebben over democratie.

Voor klassieke liberalen is dat normaal omdat zij via dit systeem deze democratie en de macht in handen kunnen houden en zo hun economische belangen vrijwaren. Maar voor een aanhangsel van het VB doet het toch een beetje vreemd aan als men daar de lof van de liberaaldemocratie zingt. Heeft Hendrik Boonen dan nog nooit van het cordon sanitaire gehoord? Nochtans een instrument bij uitstek van de liberaaldemocratie in dit land om politieke tegenstanders, zoals de financiers van Vlott (Vlaams Belang), buiten elk uitvoerend beleidscentrum te houden? Dat is wat liberaaldemocratie in de praktijk inhoudt.

En het is niet beter in Duitsland, waar nationalisten constant worden vervolgd. Nochtans wordt dat land als een baken van de liberaaldemocratie binnen Europa door alle Europese liberalen de lucht in geprezen. Dat een aanhangsel van een nationalistische partij -die zich nota bene juist dringend moet hervormen- de lof laat zingen door haar ultraliberale vleugel op de liberaaldemocratie, voorspelt niks goeds voor wat de hervormingen kunnen inhouden. Als men De Wever op zijn liberale zijde wil pakken, dan zal je immers al snel in de goot belanden. Dat liberale bochtenwerk van De Wever kan je niet beconcurreren zonder bont en blauw uit de ring te komen. Nog minder kan je de PVDA+ bestrijden door je als liberaaldemocraat binnen een liberaaldictatuur op te stellen. En dat geldt zeker voor Belangers en zij die aan die kar hangen.

Het gevaar ligt in dat zij de moederpartij doen kantelen omdat hun invalshoek noch een antwoord biedt op de PVDA+ noch (zoals ik reeds betoogde) zoden aan de dijk brengt tegen de politiek van de N-VA. Het origineel is altijd beter dan de kopie, heeft Dewinter altijd beweerd. Welnu, het pro-Europese liberalisme van de N-VA zal je niet counteren door achter hen aan te lopen. En het antiliberaal discour van de PVDA+ is zelf compleet immuun voor dergelijke aanpak.

Hendrik Boonen betreurt verder dat de PVDA+ wel eens de doodgravers zouden kunnen zijn van "de verdraagzame en democratische" samenleving. Zoals ik reeds heb aangetoond bij het vermelden van het cordon sanitaire als middel tot machtbehoud van de elite, bestaat die ideale liberale samenleving niet: Nu niet en morgen niet.

Nochtans heb ik mijnheer Boonen anders gekend in het verleden om nu dit te moeten lezen. Is het dan zo democratisch dat men onze steden, jobs, geld, uitkeringen, woningen... transfereert naar ingevoerde mensen en dat ten koste van het eigen volk? Is het democratisch dat men onze soevereiniteit naar een transnationaal niveau (EU) heeft getransfereerd? Is het democratisch dat men transfers van middelen organiseert binnen de nationale staat zonder dat daar machtuitbreiding tegenover staat? Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Neen, mijnheer Boonen, wij bedanken voor dit soort van liberaaldemocratie. Er is geen verdraagzaamheid in dit land, er volstrekt zich een bezetting. Enerzijds door ingevoerde mensen  en anderzijds door het opgevenvan elke soevereiniteit. En zoals wij reeds schreven in het verleden: liberalen vinden deze gang van zaken piekfijn in orde. Dat is waar liberalisme nu eenmaal voor staat. En het is dus zeer verwonderlijk dat liberalen zich bekennen tot nationalisme. Het is tegennatuurlijk en het wordt alleen gebruikt om, zoals de N-VA dat doet, haar stinkende liberale soep beter te kunnen verpatsen.

Dat mijnheer Boonen een poging doet om andere partijen attent te maken op het antidemocratische karakter van de PVDA+ en daarom zichzelf in een wit kleedje van maagd steekt die de ware democraat moet omhullen, is aandoenlijk. Maar het zal geen ene moer helpen. Want de agenda van de liberaaldemocratie en die van de marxisten hebben daarvoor teveel raakpunten. Het vervellen van de natiestaat tot transnationale staat en de invoer van vreemdelingen, om maar deze te vermelden. Daar gaan beide extremen voor, daar vormen liberalen en communisten een front. Voor ons is het goed dat er nu een fractie van de burgerij aan het woord is die niet meer verhult waar ze naartoe willen. Dat de PVDA+ daarmee het onverdraagzaam karakter van het systeem zal willen gebruiken om tegenstanders zoals wij radicaal aan te vallen is juist goed. Dat kan tot een hergroepering van nationale krachten leiden, weg van het status quo die het Vlaams Belang in de soezige slaap van het dik betaalde parlementarisme heeft gewiegd. En als dat niet lukt, dan zullen er andere krachten die oude tante uit de weg duwen.

De opkomst van de PVDA+ was onvermijdelijk. Ze toont aan dat revolutionaire krachten weer aan zet komen. En dat zal aanzetten tot een tegenkracht. Voor ons mag die verrotte liberaaldemocratie weg. En terwijl we daar mee bezig zijn zullen we ook de zweer die elke liberaaldemocratie op het gezicht draagt -met name het communisme- uitduwen.

Dus laat ons niet in debat gaan met liberaaldemocratie en communisten. Laat ons herbronnen en laat ons herorganiseren voor de strijd die reeds begonnen is. De strijd om het voortbestaan van volkeren en naties. Weg van de liberaaldemocratie en weg met het communisme, dat daarvan de pestvariant is.

Er moet geen cordon komen rond deze partij. Dat is ondemocratisch. Maar alle andere partijen zouden inhoudelijk in debat moeten gaan met de PVDA+. Dan zal blijken dat waar zij voor staan, wel eens de ondergang van een verdraagzame en democratische samenleving zou kunnen betekenen. Citaat: Hendrik Boonen.

 

De politieke en intelecuele elite plengt vandaag dikke krokodillentranen over de op stapel staande afdankingen bij Ford Genk en elders. Ze zullen een task force oprichten die voor nieuwe  banen moet zorgen en men zal kijken hoe men de financiele  noden kan opvangen van de mensen die werkeloos zullen worden, zo stelt het politieke circus.

Maar waar geen enkele politicus over praat en waar geen enkele journalist een woord over rept is het feit dat vanaf 1 november de werkloosheidsvergoedingen drastisch omlaag gaan voor bepaalde categorie van werklozen. Waar het finaal op neerkomt is dat afhankelijk van bepaalde criteria de uitkeringen verminderen met 17% tot zelfs een catastrofale 40% van de huidige bedragen. Dit resulteert (na 36 maanden werkloosheid) voor velen tienduizenden werklozen in het krijgen van een uitkering van amper 485 euro op maandbasis.

De krokodillentranen van de hypocrieten uit de politiek stellen dus niet veel voor en zijn geen bewijs van mededogen met de slachtoffers van hun zo bejubelde liberaalkapitalisme.

De gehele vertoning maakt deel uit van het hypocriet liberaaldemocratisch politiek spel dat op kosten van de massa gespeeld wordt. En dient alleen om de massa zoet te houden. Bijna alle politieke partijen vinden de werkloosheidsvergoedingen te hoog en te lang in de tijd duren. Bijna alle politieke burgerlijke partijen willen een grens aan de duur van de uitkeringen. Welnu, 483 euro in de maand is een grens. De armoedegrens. En voor de heren euroregionalisten van de N-VA gaat dit allemaal niet ver genoeg; zij willen de Vlaming die geen werk meer heeft nog harder treffen. En dat allemaal omdat deze partij knecht van de eurosovjet wil spelen. Want vandaar komt de drastische verlaging van de uitkering. Sommigen, zoals de N-VA, willen zelfs het minimum van 485 euro per maand afschaffen, zoals Europa ook eist. Waar blijven de nationaal- en sociaal bewuste nationalisten? Mensen zoals die partij van hierboven op de affiche?

Waar zijn zij gebleven?

 

Friday, 12 October 2012 09:19

Zou Karel stemmen op deze partij?

"Wij zijn geen, mogen geen partij zijn zoals de kleurpartijen. Wij moeten bewijzen dat een nieuwe partij niet noodzakelijk een bende tafelspringers, arrivisten, mandaatwellustelingen en regeergeilen hoeft te zijn. Dat het ook anders kan: deze ambitie is de uitdaging aan onszelf." (Karel Dillen in het eerste editoriaal van 'De Vlaams Nationalist', december 1977)

De vraag die menig militant zich zou moeten stellen is de volgende: zou Karel Dillen nog wel stemmen op het Vlaams Belang mocht hij nu nog in leven zijn?

Nu de door hem opgerichte partij is verkocht aan buitenlandse belangen, met name die van Israël? Terwijl de partij ook de oorlogspolitiek van de Belgisch elite steunt wat betreft Libië, Syrië en Afghanistan?

Wat het verdedigen van rechtse morele standpunten betreft is de partij nu partisaan van de rechten van minderheden zoals homo's. Alle rechtse morele en ethische standpunten van de partij moesten er aan geloven omdat ze in de weg staan van de anti-islamkoers van Dewinter. Als islamieten tegen de verloedering van familiewaarden ageren en verder liberale samenlevingsvormen zoals homohuwelijk afwijzen, dan eist het VB dat islamieten de gelijkschakeling van alle waarden op liberale basis aanvaarden als levensmodel. Dat noemt de partij dan inburgering en aanpassen aan onze culturele waarden. Alleen zijn dit geen nationalistische waarden maar linksliberale waarden.

In feite propageert de partij zo het liberaal eenheidsmodel waarin geen enkele morele waarde hoger staat dan een ander. Een collectivistisch liberaal gelijkheidsdenken. Karel zou al misselijk geworden zijn bij de gedachte alleen. En over het gefoefel met geld door baron Dewinter zullen we niet eens beginnen - daar kan u beter onderstaande brief voor raadplegen.

Er zit veel waarheid in wat Frank Vanhecke ooit beweerde. Dat de partij maffieuze trekken heeft en de leiding ervan bestaat uit onderwereldfiguren. En waar rook is, is meestal vuur.

Ik weet uit eigen ervaring dat Dewinter zijn hand niet omdraait voor schriftvervalsing en het bij de rechtbank afleggen van valse verklaringen. Maar dat het zo erg is zoals in bijgevoegde brief van een personeelslid te lezen staat, had ik niet kunnen bevroeden.

Lees daarom onderstaande afscheidsbrief van een militant en werknemer van de partij en beslis daarna zelf wat u zondag gaat doen.

Kameraden,

Op 15-jarige leeftijd ging ik met veel enthousiasme en grote fierheid pamfletten bussen voor het Vlaams Blok (destijds in Londerzeel). De daaropvolgende jaren is dat engagement enkel maar toegenomen, maar ruim 15 jaar na het bussen van het eerste pamflet stopt het. Zoals intussen bekend, gaf ik in juni mijn weloverwogen ontslag als medewerker van het Vlaams Belang. Omdat vele mensen mij daarover de afgelopen weken contacteerden, zet ik - voor wat het waard is - de voornaamste beweegredenen nogmaals op een rijtje.

Vooreerst dit: de beslissing tot ontslag is geenszins ingegeven door persoonlijke motieven of professionele rancune. De verhouding met de directe collega's was en is immers zeer kameraadschappelijk en mijn positie als medewerker (nationaal persverantwoordelijke, medewerker van de partijvoorzitter, coördinator nationale redactie en Vlaams Belang Magazine) was onbedreigd. De beslissing is louter het gevolg van de pijnlijke vaststelling dat de idealistische strijdpartij van weleer is getransformeerd in een lucratief pensioenvehikel ten behoeve van enkele Antwerpse kopstukken.

Want wat voor een partij is het Vlaams Belang vandaag geworden? Een partij die, bijvoorbeeld inzake immigratie, weigert de verpakking van haar (terechte) boodschap aan te passen aan de tijdsgeest (zonder aan radicaliteit in te boeten!) en hoe langer hoe meer een ronduit plat in plaats van radicaal (en Vlaams-nationaal) discours voert.

Een partij waar kopstuk Filip Dewinter na het emotionele vertrek uit het Partijbestuur van erevoorzitter Frank Vanhecke – die als opvolger en vertrouweling van Karel Dillen 12 jaar (!) aan het hoofd van de partij stond – verklaart dat "de lucht nu gezuiverd is".

Een partij waar bekwame en hardwerkende mandatarissen (Bruno Stevenheydens, Karim Van Overmeire) schouderophalend naar de uitgang worden begeleid, terwijl onbekwame kruipdieren worden gehandhaafd (sommigen meermaals gecoöpteerd) en zelfs beloond met vetbetaalde commissievoorzitterschappen. Dat gedreven en idealistische parlementsleden (zoals Luk Van Nieuwenhuysen) na hun vertrek worden vervangen door mouwvegende carrièristen wier parlementaire activiteit omgekeerd evenredig is met het alcoholpercentage in hun bloed, zegt ter zake zeer veel over de complete desintegratie van de partij.

Een partij waar monumenten die méér dan een steentje hebben bijgedragen aan de Vlaamse Beweging en het succes van het Vlaams Blok/Vlaams Belang (Francis Van den Eynde en co) vanwege de huidige partijtop enkel nog op minachting kunnen rekenen.

Een partij waar elke kritische stem vakkundig wordt gesmoord.

Een partij waar gelogen en bedrogen wordt, en waar sommige (personeels)leden zich werkelijk álles kunnen permitteren, enkel omdat ze tot de juiste clan behoren – dit terwijl vele honderden goedmenende militanten zich belangeloos inzetten en daarvoor geen enkele (financiële) compensatie verwachten, wel integendeel.

En tot slot, maar niet in het minst: een partij waar – zeer zacht uitgedrukt – niet als een goede huisvader wordt omgesprongen met financiële middelen. Wie dergelijke wanpraktijken aan het licht brengt – en vooral: wijst op de verantwoordelijkheid van de Grote Leider (zoals Marie-Rose Morel deed) – wordt op een schandalige manier vernederd en op een zijspoor gezet. Zo'n partij, waar mensen door meerdere leden uit de directe entourage van Dewinter openlijk en met zoveel woorden dood worden gewenst, is mijn partij niet meer.

De rol van Bruno Valkeniers in dit alles is die van een ijdele keizer zonder kleren, een weliswaar politiek compleet onbekwame maar veeleer tragische figuur zonder ruggengraat die van de échte baas in een zandbakje mag spelen zolang hij braaf is - al mogen zijn leugenachtigheid en zijn verantwoordelijkheid voor de marginalisering van het Vlaams Belang zeker niet onder de mat worden geveegd. Bij het begin van zijn voorzitterschap stelde Valkeniers herhaaldelijk dat hij "niet in de politiek was gekomen om vrienden te maken": dat is meteen ook de énige missie die hij succesvol heeft volbracht.Iedereen met gezond verstand kan vandaag niet anders dan vaststellen dat dit Vlaams Belang is verworden tot de loutere carrièreplanning van een aantal Antwerpse kopstukken en hun volgelingen. Daar kan en wil ik niet langer deel van uitmaken. De woorden die Frank Vanhecke eind januari 2010 al op zijn weblog neerschreef, zijn vandaag meer dan ooit actueel: "Er komt een moment waarbij het doel de middelen niet meer heiligt en de middelen zelfs het doel besmeuren. Al wie nu nog zwijgt en het hoofd afwendt, wordt medeplichtig."Laat er geen misverstand over bestaan: ik ben en blijf overtuigd Vlaams-nationalist. Met velen onder u - sommigen nog in, maar steeds meer buiten de partij - ben ik al vele jaren bevriend, en ik hoop dat ook te blijven.

Hartelijke groet,

Tom Van Den Troost

Vandaag verkiezingpropaganda van het Vlaams Belang in de bus gekregen. En het eerste wat mij trof was de tweezakkerij die van de pamflettekst afdruipt. Geniet mee: of kots mee, zoals u verkiest.

Ali en Fatima zijn welkom als ze zich gedragen zoals Mark en Maria dat doen.

Sociale woonwijken worden overspoeld met vreemdelingen terwijl het eigen volk ellenlange wachtlijsten vult.

Als Fatima en Ali zich gedragen - dan zijn Fatima en Ali welkom, beweert de tekst. Maar als ze welkom zijn, dan hebben ze volgens die logica van het Vlaams Belang recht op sociale woningen. Wie zijn dan die vreemdelingen die onze sociale woonwijken overspoelen?

Volgens ons zijn dat de brave Ali's en Fatima's die door het Vlaams Belang worden verwelkomd als ze zich gedragen. Onze vraag is de volgende: waarom afgeven op vreemdelingen en aanklagen dat ze de sociale woningen van onze mensen afnemen als ze er volgens het VB recht op hebben? Simpel: dat komt omdat het VB een kampioen in tweezakkerij is en stemmen wil schrooien bij Mark en Maria, maar ook bij Fatima en Ali.

Tegen het eigen volk zeggen ze bijgevolg dat de vreemdelingen de schuld dragen van woningtekort en tegen de Ali's en Fatima's zeggen ze dan weer dat ze dat niet echt menen en gerust verder de woningen mogen inpikken van het eigen volk. Als ze zich maar gedragen.

En wat er verder moet gebeuren met de nood van het eigen volk aan betaalbare woningen? Een kniesoor die daar van wakker ligt. Ook niet het syndicaat van het eigen volk, zoals Dewinter dat zo graag zegt. Daarmee doet dat syndicaat van het eigen volk wat de grote syndicaten al jaren doen: warm en koud blazen.

En verder de mensen een rad voor de ogen draaien.

Friday, 07 September 2012 14:31

Terwijl partijbonzen feesten

Terwijl de partijbonzen van het Vlaams Belang zich een duur speeltje permitteren en zich daarmee uitleven voor het verkiezingscircus van volgende maand, staat de gewone partijmilitant in zijn blootje.

Terwijl militanten door justitie worden vervolgd voor partij-activiteiten en de kosten van het geding en de boetes zelf mogen ophoesten, vieren de bonzen feest.

Terwijl militanten uit de vakbond worden gezet vanwege hun kandidatuur op lijsten van het VB en zo jarenlang allerlei premies zullen verliezen, vieren de bonzen feest.

Terwijl een frontorganisatie van de partij, de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV), voor haar juridische strijd geld moet gaan schooien op de IJzerwake, vieren de bonzen feest.

Terwijl de afdelingen van de partij (behalve die van Antwerpen) zich financieel en op vlak van begeleiding moeten beredderen met wat ze zelf bij elkaar kunnen schrapen, vieren de bonzen feest.

Terwijl de plannen klaarliggen om personeel af te danken na de verkiezingen, vieren de bonzen feest.

Er is een parallel te trekken tussen de bonzen van de banken en die van de particratie: zelfs met tegenvallende resultaten krijgen zij (of  geven zij zichzelf) bonussen.

En er is nog een parallel te trekken: het feit dat uiteindelijk die bonussen door de staat betaald worden. De Belgische staat in dit geval. Wat is het leuk om in België "separatist" te zijn!

Tuesday, 21 August 2012 20:20

De staatsveiligheid is de kluts kwijt

  • Saoedi-Arabië is bondgenoot van Amerika en Israël én de thuishaven van het wahabisme.
  • De Saoedische koninklijke familie is de behoedster van die fundamentalistische soennitische islamstrekking.
  • Turkije is een bondgenoot van de Amerikaans-Israëlische belangen en hebben de tweede grootste troepenmacht binnen de Navo, na de VSA.

In dat kluwen van internationale en vreemde belangen speelt onze elite de rol van kruiperige slijmbal. Het Belgische regime is een vazal van Amerikaans-Israëlische belangen.

Natuurlijk doen de betrokken grootmachten en hun bondgenoten (zoals Saoedi-Arabië) op het grondgebied van de vazalstaten (zoals België) wat ze willen. Zo nemen onze media de propaganda van de VSA en Israël over wat de berichtgeving over Syrië, Iran en Rusland betreft. En de Saoedi's exporteren hun "mensen van het eenheidsideaal" (ahl al-tawhid, want zo noemen de wahabieten zichzelf) naar overal waar  geen eigen cultuur meer bestaat en waar de lol- en speelcultuur van het ultraliberalisme ruim baan geeft aan de godsdienstwaan van ingevoerde vreemdelingen.

Je zou het kunnen zien als een genre "ontwikkelingshulp" van een bevriende natie, de Saoedische, geleverd aan een achterlijk liberaal regime. Hoogstwaarschijnlijk zien de Saoedi's dat zelf ook (zie de litanieën van Aboe Imran). En onze elite is te stom en te laks om te begrijpen wat er aan de hand is en wil bovenal de vrienden van haar vrienden niet voor het hoofd stoten.

De door de staatsveiligheid in het oog gehouden "joodse sekte" van het Vlaams Belang schaart zich dan weer helemaal achter de Amerikaans-Israëlische belangen. En dat terwijl diezelfde "sekte" beweert te strijden tegen de Belgische staat, waarvan de elite toch al in de handen van die belangen is. Als je zo veel gemeenschappelijke belangen hebt, waarom wil je er dan van scheiden, vraag ik mij af? En waarom bespioneert de staatsveiligeid het Vlaams Belang als die juist doet wat de Belgisch elite wil?

Diezelfde nationalen beweren verder dat ze ook en vooral tegen de  islam strijden, maar de bondgenoten van de Amerikanen en Israëli's zijn de meest extremistische wahabieten. En het zijn zij die extreme moslims in ons eigen land betalen en vormen.

Tevens zeggen die Vlaams Belang-intellectuelen dat ze tegen de toetreding van Turkije in de Europese Unie zijn. Maar de bondgenoten van de Amerikanen en Israëli's zijn de Turken, moslims binnen de NAVO (en dus binnen Europa). En ook de Turken zijn (nu) vrienden van de wahabieten.

En als de Amerikanen, de Israëli's, de Turken, de Saoedi's en de klunzen van de Navo Syrië willen gaan bekeren en daarna Iran een lesje willen leren ... dan staan  de Vlaams- nationalen klaar om samen met de Belgische mee te doen. Is er dan niemand op de Madou die Dewinter consequent denken kan leren? Of is iedereen daar even gek of onbekwaam? Maar ja, wat wil je als ze daar ook al pipo's in dienst nemen die het zelfs voor Geert Wilders te gortig maken. Dan moet het al vér gaan.

En dan klaagt de staatveiligheid nu de groeiende invloed van het wahabisme in eigen land aan. Je zou voor minder de kluts kwijtraken. Of zouden ze op die dienst dan niet doorhebben dat hun bazen dat bewust laten gebeuren vanwege geostrategische buitenlandse belangen, ten koste van de nationale?

Of gaat er te veel tijd verloren aan het zoeken naar neonazispoken? Niet moeilijk als je fantasten zoals die van het AFF als informant gebruikt. hier meer over

Lees hier meer over de financiering van islamscholen in België door Saudi-Arabië.

Spaanse regio's overwegen taks op ontbijt van scholieren

In een naar wanhoop riekende poging om het overheidstekort terug te dringen, overwegen enkele grote regio's in Spanje - Madrid, Valencia, Catalonië - van zodra de schooldeuren weer openen een belasting te heffen op leerlingen die hun eigen ontbijt meebrengen naar school. Ouders, bij wie het besparingswater al aan de lippen staat, reageren verbolgen.

De kinderen die in de refter van de school aankomen met een brooddoos of knapzak, zouden volgens het initiatief een "financiële bijdrage" moeten leveren. Tot dusver was het meebrengen van een eigen ontbijt op Spaanse scholen verboden, behalve in extreme gevallen als een voedselallergie.

Met het nieuwe systeem wordt groen licht gegeven voor "tupperware op school", zo schilderde woordvoerder Ignacio Gago Fornells van het ministerie van Onderwijs van de regio Madrid een rooskleurige toekomst.

Betalen voor gebruik schoolkantine

Door de crisis moeten steeds meer gezinnen de knip op de beurs houden en geven zij er de voorkeur aan, hun kinderen thuis te laten ontbijten. Bovendien wordt de financiële overheidssteun aan gezinnen voor het (school-)ontbijt verminderd: in de regio Madrid daalt die steun van 29 naar 16 miljoen euro.

De regio Catalonië heeft al beslist tot drie euro per dag te gaan vragen voor het gebruik van de schoolkantine voor kinderen die hun eigen maaltijd meebrengen. Valencia overweegt een gelijkaardige heffing.

Ouderverenigingen en de linkse politieke oppositie hekelen de maatregel die naar hun mening vooral de armere gezinnen treft.

Bron: De Morgen

 

Friday, 20 July 2012 18:05

Bij onderstaand artikel

"Wie suggereert dat gewone mensen (en jongeren al dan niet van vreemde origine) zich opzettelijk slecht kunnen gedragen, afficheert zichzelf als "Vijand van het Volk". Dus moet er ter verontschuldiging een kracht gevonden worden die hen er buiten hun medeweten toe drijft zulke daden te plegen. Zo ontloopt de verontschuldiger elke verdenking on- dan wel antidemocratische gedachten te hebben."

Theodore Dalrymple

Dit is mooi samengevat de uitleg die de "democraten " geven bij dit soort dingen. En al wie schande roept, is "racist", "fascist" en "neo-nazi".

Thursday, 05 July 2012 11:38

N-VA is een pro-immigratiepartij

De westerse samenleving is in enkele decennia grondig veranderd. Migratie speelt daarbij een belangrijke rol en zou een positief verhaal kunnen zijn. Het is daarom tragisch dat migratie bij velen automatisch denkbeelden oproept van armoede - misbruik van sociale zekerheid - huisvestingproblemen - plaatstekort in scholen en zelfs van groeiende criminaliteit en moslimextremisme. (blijkbaar ziet de bevolking dat verkeerd en beelt ze zich dat maar in volgens de N-VA.)

De waarheid is dat het kleurenpalet veel genuanceerder is. Er zijn wel degelijk positieve kanten aan immigratie want we kunnen actieve mensen die zich vlot ingeburgerd hebben goed gebruiken. (Dat is de echte boodschap van het liberale euronationalisme.)

-De bevolking in Vlaanderen is niet tegen immigratie maar is wel gekant tegen de federale aanpak van migratie. (Wat we zelf doen, doen we beter en op grotere schaal is hier blijkbaar de boodschap.)

Gelukkig is er sinds enige jaren het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding "CGKR" dat adequate cijfers geeft over migratiestromen. (Moet je echt gek voor zijn om de objectiviteit van dit leugeninstituut aan te prijzen.)

- Gelet op de internationale uitstraling van ons hoger onderwijs is het nodig om de toegang naar onze universiteiten en de toegang tot het land te vergemakkelijken met het oog op een"Brain Gain" (We zouden beter onze "brain drain" onmogelijk maken.)

-In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd hebben we niet "meer migratie" nodig maar wel meer arbeidsparticipatie. En dat kan en moet bevorderd worden door een meer gerichte "economische immigratie" te verhogen. (Dus toch meer immigratie)

-Het immigratiebeleid is op dit ogenblik onverkoopbaar geworden.  (De N-VA wil blijkbaar een betere verkoopsmethode die immigratie aanvaardbaarder moet maken bij de massa.)

Daarom moeten we een meer correct beleid uitwerken naar "actieve arbeids- en studentenimmigratie".

Deze migratie van de toekomst zal een meerwaarde vormen voor onze economie.

Bovenstaande citaten komen uit de N-VA-brochure " Migratie: Een Uitdaging"

Voor de mensen die zich afvragen hoe het komt dat veel VB-overlopers die naar de N-VA zijn gegaan zich zo gemakkelijk kunnen vinden in deze pro-immigratie standpunten van hun nieuwe partij, hetvolgende. Jarenlang heeft de VB-elite die een economisch liberaal systeem voorstond eenzelfde verhaal verteld. Dat ging zo ver dat in een tekst over economie en immigratie van enkele jaren terug expliciet gepleit werd voor de invoer tot 10.000 migranten op jaarbasis. Als de economie daar nood aan had, was de uitleg. En als je binnen de eigen partij jaren liberaal vergif verspreidt, moet je niet verwonderd zijn dat kaderleden overlopen naar een meer originele versie van het liberalisme. Naar de N-VA dus. De strijd tegen immigratie en voor remigratie kan maar gevoerd worden vanuit de strijd tegen liberaaldemocratie. Daarom dat het N-SA de enige strijdformatie is die een echte anti-immigratiestrategie kan naar voren brengen die consistent is. Vanuit een nationaaldemocratisch perspectief.

 

Terwijl de elite nu al  dagen over de vloer rolt voor de rechten van vreemdeling Fouad Belkacem, alias  Vader Imran (Aboe betekent vader) en niet te verwarren met vader Abraham vanwege een andere extreme sekte, worden er in ons land burgers en volksgenoten burgerlijk en politiek vermoord.

Dat mocht ikzelf enkele maanden geleden aan den lijve ondervinden en nu recent ook Frans Wymeersch van het Vlaams Belang. De burgerij en de intellectuele elite laat deze praktijk, door het gerecht toegepast op bevel van de politiek elite, onbenoemd. De pers heeft er zo mogelijk nog minder interesse voor.

Voor het uiten van een mening word je in dit land door de corrupte elite op burgerlijk en politiek vlak vermoord. Niet door je met een grote show een paar dagen in de gevangenis te smijten vol met broeders, neen, het ontnemen van burgerlijke en politieke rechten wordt op een geniepige en slinkse manier in alle stilte toegepast.

Terwijl topadvocaten (wie betaalt deze gasten?) zich uit de naad werken en daarbij hun broek tot aan de enkels afstropen om vreemdelingen alle rechten te geven die er in dit klote koninkrijk te rapen vallen, is er een sluipende moord op de burgerrechten van het eigen volk gaande.

Terwijl een gewone arbeider, zoals ikzelf, alle moeite heeft om een betaalbaar iemand voor zijn verdediging te vinden (omdat je normaal gestroopt wordt door die gilde van bloedzuigers) staan er voor een leegloper zonder voldoende en aanwijsbare finaciele middelen een paar topgieren van de advocatuur klaar. 

Terwijl de corrupte elite, met op kop de Minister van Justitie, een verkiezingsstunt in elkaar steekt met de hulp van het altijd dienstbare Openbaar Ministerie en rechters, zwijgt de  pers en zwijgen de politieke bedriegers over de burgerlijke moord op autochtonen en medeburgers die aan normale politiek doen.

Terwijl de burgerlijke elite een schaduwgevecht opvoert over  een door henzelf ingevoerde vreemdeling, is er een stille liquidatie van politieke activisten gaande. Gericht op zij die de invoer van vreemdelingen en de gevaren die daaraan verbonden zijn durven benoemen.

 Gangsters met ellenlange strafregisters behouden alle burgerlijke en politieke rechten bij een veroordeling. Een waanzinnige mafketel zoals Belkacem, die kort geleden nog veroordeeld werd tot twee jaar celstraf, blijft alle burgerlijke en politieke rechten behouden.

De burgerij wil haar speeltje dan ook rustig laten doorgroeien tot een politiek instrument, dat ze later tegen de hoogste bieder kan gebruiken om moslimstemmen te ronselen.

Of denkt er iemand dat Turtelboom en de rest van de elite echt bezwaren heeft tegen islamieten of vreemdelingen? De partij - waar zij de erfgenaam van is - heeft die zelf naar hier gehaald, om niet het amalgaam van partijen te vergeten die deze vreemdelingen alle rechten hebben gegeven.

Wat een verschil met de rechten van de eigen bevolking. Wij worden al jaren monddood gemaakt. Terwijl wij financieel uitgezogen worden door de economische elite, worden we op burgerlijk en politiek vlak geketend door de maffia van de particratie.

Aan het eigen onderdrukte volk maakt de intellectuele elite geen woord vuil. Integendeel, veel intellectuelen en kunstenaars, en dat samen met de burgerlijke slaven van de pers, juichen de beknotting van vrijheid van mening(suiting) toe.

Zolang  het maar niet de vrijheid van meningsuiting van hun troetelkinderen betreft - de mening van vreemdelingen - en natuurlijk het recht om hun 'eigen' mening te uiten. De gastarbeider en hun belangen, dat is waar de liberale meute zich om bekommert.

Niet het ontnemen van burgerrechten voor minieme tenlastelegging en in elkaar gestoken vonnissen is hun zorg. Het zooitje nepdemocraten en azijnpissers van het establishment. Altijd bereid om voor vreemdelingen het eigen volk te verraden.

De kameraden van Gouden Dageraad willen vreemdelingen die misbruik maken van hospitalen en ziekenzorg uit de medische faciliteiten zetten. Als je zelf meerdere keren in de spoedafdeling van een hospitaal bent terechtgekomen in dit land, dan weet je waar het over gaat. Er zijn welzeker vreemdelingen die daar de wachtzaal bevolken. Voor een splinter in hun dikke teen. En ondertussen kan je met gebroken ribben vier uur wachten tot je aan de beurt bent. En neen, dit is niet uit mijn dikke teen gezogen. Is dat dan geen misbruik? Heb dan ook begrip voor zij die het niet meer kunnen aanzien.

Zeker als de medische zorg precair is geworden door de vraatzucht van de economische en finaciële elite, zoals in Griekenland. Mede ook door de massale invoer van vreemdelingen, zoals ook hier het geval is.

Maar als ik mocht kiezen, dan zou ik eerst die schobbejakken aanpakken die in de advocatuur en magistratuur het eigen volk bespuwen, terwijl ze hun zakken volproppen.

En dat kan zonder geweld.

Door bijvoorbeeld te verbieden dat ze verder eenmansvenootschappen oprichten. En op die manier kunnen we hun privileges en hun onbelaste winst aantasten. Eens kijken of ze dan nog zo regimetrouw blijven.

En mochten ze rebelleren, dan pakken we toch gewoon hun burgerrechten af?

Daar ligt  geen mens van wakker, toch?

Page 8 of 11

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter