Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Sunday19 November 2017

Saturday, 05 March 2011 21:28

Donderdag: betoging NSV!

Written by

NSVHet eerste punt van het partijprogramma van de N-VA stelt wel de onafhankelijkheid, maar de achterliggende redenering is dat de natie zoveel mogelijk moet afgezwakt worden opdat er uiteindelijk geen nood meer is aan België. En dat begint inderdaad door te wegen, denken we bijvoorbeeld aan Société Générale, Fortis, Dexia, Petrofina en Sabena. Onze economie is geëvolueerd tot een schaduw van haar vroegere glorie. En wat politiek in de weg ligt, daar hebben we de EU voor: 80% van de wetten worden daar al gemaakt, onze begroting moet eerst door hen worden goedgekeurd, monetair hebben wij niets meer in te brengen. De EU is log, ja, maar nog niet zo log als het gedrocht van een federaal België, dat nu zelfs in de light versie enkel nog kan navelstaren. En die multinationals zijn allesbehalve log, maar hen ligt al helemaal niets in de weg om ons kaal te ‘evolueren’.

Vanuit deze logica kunnen wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) ons alleen maar achter het thema van de jaarlijkse NSV! betoging scharen: geen evolutie, maar revolutie. Revolutie, want wij willen onafhankelijk in de wereld staan en geen vazalstaat Vlaanderen zijn voor de belangen van de EU, de G20 en multinationals. Revolutie, want wij zien in de evolutie enkel meer asociale liberalisering en globalisering.

Revolutie, omdat nu de tijd is om het heft in eigen handen te nemen. Daar moeten wij geen dag en ook geen 250 dagen over piekeren. Terwijl iedereen zich sappel maakt over Bart De Wever zijn capriolen, krijgen onze werknemers met het IPA een voorproefje van het beleid dat zo’n rechtse regering zal doorvoeren: besparingen, ontslagen en de verhoging van de pensioensleeftijd. Revolutie, want de huidige evolutie is inderdaad ook een revolutie, een tegen ons volk, tegen ons sociaal systeem en tegen onze onafhankelijkheidszin.

Voor zo’n evolutie passen wij, tijd voor een échte revolutie! Wij weten dat deze visie niet door iedereen gesteund zal worden, er zullen ook N-VA’ers op de betoging meelopen die er hun eigen draai aan geven. Het N-SA zal daarom donderdag aanstaande haar rol opnemen als het front van nationaalrevolutionaire krachten in Vlaanderen.

Wij roepen alle revolutionairen op, arbeiders en studenten, om zich achter ons spandoek te scharen. Laat ons samen een krachtige boodschap brengen voor een revolutie voor ons sociaal recht, voor ons volk en voor onze toekomst. Donderdag aanstaande betogen wij mee voor een echt revolutionair nationalisme!

Gelijk daarmee willen wij de nationaalrevolutionairen warm maken voor onze eigen betoging in Gent op 1 Mei, de Dag van de Arbeid. Die dag zullen wij Vlaanderen erop wijzen dat een sociale revolutie per definitie een nationale is. Dat ons sociaal lot zal afhangen van een bundeling van de nationale krachten, de productieve klassen die ons volk terug in eigen handen moet nemen!

Maar eerst de NSV! ondersteunen in hun geslaagde themakeuze! Geen evolutie, maar revolutie!

Tot donderdag!

Thursday, 03 March 2011 13:14

Vanavond actie Gent: Illegale zigeuners uitwijzen nu!

Written by
Actie zigeunersTitel: Actie Gent: Illegale zigeuners uitwijzen nu!
Wanneer: Vanavond, 19u
Waar: Station Sint-Pieters - Gent
Contact: 0476 / 39 83 66


Sinds de recente toetreding van Bulgarije en Roemenië - en eerder ook al andere Oost-Europese landen - tot de Europese Unie (EU) worden heel wat grote steden in West-Europa overspoeld door Roma-zigeuners uit die landen. Zo ook Gent, waar ze ondertussen met méér dan 15 000 zijn. Daarbovenop komt dat de EU ondertussen ook de visumplicht voor landen als Albanië en Macedonië heeft afgeschaft waardoor het ook voor wie daar woont, volstaat om een buskaartje te kopen en hierheen te komen.

De gul aangeboden sociale voorzieningen werken dikwijls als een magneet op deze gelukzoekers uit Oost-Europa. Met als gevolg dat deze voorzieningen op de duur niet langer zullen kunnen dienen voor degenen voor wie ze echt bestemd zijn: de Gentenaars en de Vlamingen. Het Gentse OCWM is jarenlang veel te laks geweest bij de toekenning van uitkeringen en in enkele jaren tijd is het aantal wachtenden op een sociale woning met een kwart gestegen. De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) luidde onlangs dan ook de alarmklok over deze toestroom van Oost-Europese zigeuners en sprak zelfs over "het einde van een systeem" (waar hij als politieke gezagsdrager zelf medeverantwoordelijk voor is):

Naast het verkeerde gebruik van onze sociale voorzieningen zijn er ook flagrante voorbeelden van sociale fraude waartegen niet of nauwelijks wordt opgetreden door de bevoegde overheden. Bel- en nachtwinkels, cafés en snackbars die welig tieren en de vele ooit bloeiende, maar nu verloederde handelsstraten ontsieren, dienen daarbij dikwijls als dekmantels voor internationale (bijv. Turks-Bulgaarse) mensenhandelaars en andere vreemde maffia's. Wie zich laat inschrijven als vennoot van zo'n schijnonderneming (en dat kan reeds vanaf één euro) verkrijgt zo het zelfstandigenstatuut en kan nadien aanspraak maken op een verblijfsvergunning en na stopzetting van de "vennootschap" op een OCMW-uitkering. Zo gaat 20% van de uitkeringen in Gent al naar de Oost-Europese inwijkelingen, waarvan uiteindelijk een groot deel verdwijnt in de zakken van mensenhandelaars en huisjesmelkers.

Ook de leefgewoonten van de nieuwe inwijkelingen dragen niet bepaald bij tot een opwaardering van de Gentse buurten. Drugs, prostitutie en schietpartijen (die al dan niet gelieerd zijn met de mensenhandel) maken buurten onveilig en onleefbaar. Er vindt een heuse stadsvlucht plaats uit de 19de-eeuwse gordel rond Gent: de laatste drie jaar zijn meer dan 5000 Gentenaars – vooral gezinnen met jonge kinderen – verhuisd. In hun plaats zijn 8000 voornamelijk buitenlandse inwijkelingen gekomen. Verloedering en vervreemding nemen hand over hand toe en maken van Gentenaars en Vlamingen vreemdelingen in eigen buurt en stad.

Wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) onderschrijven de woorden van de Gentse burgemeester, maar kunnen enkel vaststellen dat de instroom van zigeuners blijft aanhouden en dat hij en zijn partij medeverantwoordelijk zijn voor beslissingen in het verleden die tot de situatie van vandaag hebben geleid. Zolang aan de oorzaak van die instroom en de massa-immigratie in het algemeen niets wordt gedaan, zal het dweilen met de kraan open blijven. Het voeren van een kordaat uitwijzings- en terugkeerbeleid en het bewaken van onze grenzen zullen slechts opnieuw mogelijk zijn als bijvoorbeeld eerst de desbetreffende Europese verdragen worden herzien, zodanig dat die verdragen en wetten rekening houden met de belangen van mensen en volkeren en niet enkel met die van het vaderlandsloze grootkapitaal en de mensenhandelaars.

Monday, 28 February 2011 16:05

De neoliberale utopie Featured

Written by

“Omdat markten te complex zijn geworden om er als mens effectief op in te kunnen grijpen, valt er het meest te bereiken met een anticrisisbeleid met maximale marktflexibiliteit: vrijheid van handelen voor belangrijke marktdeelnemers, hedge- en private equity-fondsen, investeringsbanken. Door inefficiënties op de financiële markten te bestrijden kunnen liquide vrije markten onevenwichtigheden herstellen. Het doel van hedgefondsen en andere fondsen is geld verdienen, maar door hun optreden verdwijnen ondoelmatigheden en onevenwichtigheden en wordt de verspilling van schaarse besparingen tegengegaan. Deze instellingen dragen bij aan een hoger productieniveau en een hogere levenstandaard.”

Deze woorden zijn afkomstig van de Jood Alan Greenspan, die jarenlang de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) heeft geleid. Ze getuigen van een ongelooflijk utopische kijk op economie en maatschappij. Nochtans worden de neoliberale recepten in het Westen en in de liberaal-democratische wereld voorgesteld als zijnde wetenschappelijk onderbouwde theorieën, die economie en geldwezen op de meest logische en meest economische wijze doen werken.

Dat het neoliberalisme echter niks met dat alles te maken heeft, maar alleen een utopische en ideologische kijk van een groep mensen weerspiegelt die de totale (maar in feite irreële, want onbestaande) vrijheid van het individu nastreven wordt meestal nooit vermeld. Ook wordt nooit verteld dat de Jood Greenspan een fervente aanhanger was - en nog steeds is - van de filosofie die achter het neoliberalisme schuilgaat en die voortkomt uit de luchtspiegelingen van een romanschrijfster. Zo is het mogelijk dat een utopie die voor een groot stuk is ontstaan uit een roman, namelijk Atlas Shrugged (1957), geschreven door een Joods-Russische schrijfster, Alissa Rosenbaum (alias Ayn Rand), onze welvaart en ons sociale systeem stelselmatig vernietigt.

Zoals de filosofie van de Jood Marx de verschillende klassen in de maatschappij tegen elkaar opzet, zo zet de filosofie van de Jodin Ayn Rand het ene individu tegen het andere individu op. Het resultaat is hetzelfde: een wereld in strijd, verdeelde samenlevingen en machteloze individuen. Solidariteit kan alleen met je “eigen klasse” (Marx ) of met je “eigen ik” zoals bij (Ayn Rand). Samenlevingen weerspiegelen in deze optiek de groepshebzucht of individuele graaizucht. Neoliberalisme en marxisme zijn hierbij in hetzelfde bedje ziek. Het zijn allebei utopieën van de haat: utopieën waarin de mens tegen de mens vecht en het groepsbelang van de eigen beperkte kring of het individuele belang voorstaat ten koste van andere mensen.

De neoliberale utopie had echter nooit de bedoeling om een maatschappij op te bouwen of een economie ten dienste te stellen van het volk. Het was ook nooit de bedoeling om er een wetenschappelijke economische invulling aan te geven. Friedrich Von Hayek zag het als volgt: het moest een liberaal programma zijn dat beroep deed op de “verbeelding” (merk de parallel op met mei ‘68). Zaak was om een liberale utopie ontwikkelen die niet al te direct gericht zou zijn op de praktijk en zich niet zou beperken tot het politiek haalbare. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de twee extremen van de in wezen anti-volkse utopie elkaar vinden in hun afwijzing van de eigen identiteit en van de volksgemeenschap die logischerwijs daaruit voortvloeit.

De liberale extremist Mathias De Clercq (Open VLD) noemt het nationalisme “puur vergif” en zegt te gruwen van elke volkse uiting die nationale identiteit weergeeft. Hij is bang dat, zoals Louis Paul Boon ooit schreef, “de nationalisten met botten en vlaggen door de straten zouden marcheren”. Deze extremistische neoliberaal, die een ideologie aanhangt die uit de duim van een gekke Russisch-Amerikaanse Jodin is gezogen, ziet natuurlijk liever dat de massa richting grootwarenhuizen marcheert, met vlaggen waarop grote reclameslogans de koopjes aanprijzen. Dat is nog eens een identiteit: die van een gewillige consument! En op de werkvloer heeft die liberale extremist natuurlijk liever dat we ons werk gaan delen met de ingevoerde slaven van het neoliberalisme, “de immigranten”, dan dat we met een vlag gaan zwaaien waarop de slagzin “werk in eigen land en streek” staat.

Voor de marxisten is individuele vrijheid dan weer niet nodig. Zij zweren bij grote collectiviteiten. Liefst  van al zo onpersoonlijk mogelijk en kleurenblind. In plaats van een nationaal symbool en een volksidentiteit willen zij een non-identiteit voor de Vlaamse arbeider: luisterend naar grote broer, de alwetende voorhoede die zich volledig gratis inzet ter meerdere eer en glorie van de partijleiding. En die partijleiding kan natuurlijk niet bestaan uit arbeiders, dat spreekt. Dat voorrecht komt toe aan de zonen en dochters van de neoliberale burgerij die zich met dit doel voor ogen in het rood schilderen.

Beiden, marxisten en liberaaldemocraten, hebben dan ook een viscerale afkeer van de begrippen volk en volkssoevereiniteit. Het staat hun beider utopische wereldbeeld in de weg. En die utopieën hebben in het verleden miljoenen dodelijke slachtoffers gemaakt, zowel in de imperialistische oorlogen (die liberaal-kapitalistisch van aard zijn) als in de zogenaamde marxistische klassenstrijd (die als doel heeft een dictatuur te installeren).

De vraag die men zich bij dit alles natuurlijk moet stellen is de volgende: hoe kunnen partijen zoals de N-VA en het Vlaams Belang, die beide een neoliberaal programma hebben, zich dan opwerpen als authentieke nationale bevrijdingspartijen?

Voor de N-VA is het antwoord dat zij niet echt geïnteresseerd is in een Vlaamse staat met een echte Vlaamse identiteit. Zij wil wel economische hefbomen voor de Vlaamse economisch elite, maar dat is iets anders dan een Vlaamse sociale staat. De N-VA zweert bij een internationalistische identiteit die volgens haar best tot haar recht komt binnen een Europees staatsverband. De volkseigenheid bij de N-VA bestaat dan ook uit een gemengde culturele identiteit: iedereen die zich houdt aan de wetten van het neoliberale credo “werken, consumeren, inburgeren” is welkom. Eigenlijk dezelfde doelstellingen die de Open VLD’er De Clercq nastreeft, maar die laatste dan wel binnen een Belgische context.

De multiculturele samenstelling van de N-VA-mandaatdragers is een mooi voorbeeld van deze opstelling. En de meest fanatieke neoliberalen binnen die partij, die de Vlaamse arbeiders het recht op een rechtvaardig loon ontzeggen, zijn dan ook Nieuwe Vlamingen zoals Zuhal Demir (van Turks–Koerdische afkomst). Zij sprak vol haat in het parlement over de strijd die de Vlaamse arbeiders en gesalarieerden voeren tegen het IPA (Interprofessioneel Akkoord). Zo maken we mee dat een Vlaams-nationale partij een vreemdelinge gebruikt om de eigen werkende bevolking een dictaat van de Belgische regering op te laten opleggen. Kan het nog surrealistischer!?

Wat de standpunten van het Vlaams Belang inzake de utopie van het neoliberalisme aangaat, daar kun je maar naar raden. Feit is dat ze daar alle hersenspinsels die door Joodse filosofen en economen op de wereld  zijn losgelaten omarmen als waren het reddingsboeien gegooid naar een drenkeling. Zo spartelen alle neoliberalen in het troebele water, maar bij het VB is dat meer spartelen in de Dode Zee.

De echte bevrijding moet dan ook niet worden gezocht in welke vorm van neoliberaal of neomarxistisch belgicisme of confederalisme. De enige bevrijding van ons volk ligt in een nationaaldemocratisch solidarisme. En we hebben we daar geen buitenlandse ideologen voor nodig. In Vlaanderen bestaat al een lange traditie van een sociale en solidaire volksgemeenschap.

Friday, 25 February 2011 13:05

Hoezo de N-VA wil niet met links in een regering?

Written by

In de algemene verdwazing waarin de politieke commentatoren al acht maanden met de politieke partijen verkeren wordt elk woord van een politicus als een mantra in kranten- en tv-commentaren weergegeven. Bart De Wever moet zowat alle gemeenplaatsen die de Latijnse taal bevat, hebben opgebruikt.

Net zoals het Latijn in onze streken zo dood is als een pier, zo zijn ook de uitspraken van De Wever zo dood als een dode pier. Dode woorden zonder inhoudelijke betekenis. Tot daar is er niks aan de hand als het om politici gaat. “Beroepsspecialisatie” zeggen kenners dan. Liegen en bedriegen is ook een beroepskwaliteit die onze elite goed onder de knie heeft. Het is hun tweede natuur of beter nog: het is hun eerste en ware natuur.

Neem nu het gemekker van De Wever dat hij het niet zit zitten om in een linkse regering te stappen. O gruwel aller gruwelen! De Vlaamse Beweging (altijd bereid zich te laten ringeloren) begroette deze stellingname van De Wever met vlaggengezwaai en toeters. Dat was nog eens een moedige daad: een vent die links eens de waarheid durft te vertellen, zo kon je lezen op blogs gaande van RechtsActueel tot Vlaams Belang en bij alles wat daartussen zit. De nationalen zijn altijd vlug content en kijken meestal niet verder dan hun neus lang is.

Dat De Wever hen intussen goed bij hun neus heeft, mag de pret niet bederven. Dat de uitlatingen van De Wever over zijn aversie voor links enkel mistvorming zijn om de extreem-rechtse kiezer van het VB te kunnen inpikken, zoiets kan de ingeslapen baronie van het VB toch niet ontgaan zijn? Je zou bijna gaan denken dat het VB niet meer beschikt over Europarlementairen (misschien is dat ook wel zo?). Die VB-Europarlementairen (of toch minstens één van hen) is in zijn hart al N-VA-Europarlementslid en na 2012 zal dat ook officieel zo zijn, wedden wij.

In elk geval is het eigenaardig dat niemand de aversie voor links en extreem-links die De Wever zegt te koesteren toetst aan de werkelijkheid. In de EU-Sovjet is er nochtans niks te merken van enige aversie van de N-VA voor extreem-links. Daar zitten de nationalen van de N-VA gezellig samen met de internationalen van Groen en Ecolo. De Wever en zijn partij zijn blijkbaar niet vies van Waalse links-extremisten. Want dat zijn de vrienden waarmee de N-VA in de EU een coalitie vormt. Het stelletje noemt zich EVA/EGA (Europese Vrije Alliantie / De Groenen). En zo is het mogelijk dat de N-VA met een partij die in Wallonië het “hangmatsocialisme” propageert (betaald met subsidietransfers vanuit Vlaanderen) beste maatjes zijn. En ook beste maatjes zijn ze met Groen, een partij die de immigrant als mascotte heeft. Mooie bende! En dus stel ik mij de vraag: hoezo De Wever wil niet met links in een regering stappen?

Als je weet dat de voorzitter van de Europese Groenen (EGA) Cohn-Bendit is en dat die in zijn jeugd contacten schijnt te hebben onderhouden met de Baader-Meinhof-terroristen, dan breekt toch je klomp? Of juist niet. De voorzitter van de EVA (Europese Vrije Alliantie), die samen met de groenen de EVA/EGA-fractie uitmaakt, is sinds kort Erik Defoort. Defoort ging in de jaren 80 van de vorige eeuw militeren in de SP van Karel Van Miert. Later dook de nieuwe voorzitter van de EVA ook op in de groep rond Het Sienjaal, een speeltje van de belgicistische socialisten en de internationalistische kameraden van de VU, om nog wat later de Gravensteengroep te vervoegen. Allemaal linkse en progressieve clubs, en allemaal zeer multicultureel in het nadenken over hoe ze de Nieuwe Belgen het best kunnen integreren in de toekomstige Vlaamse staat.

Dat De Wever naderhand ook Siegfried Brakke ingekocht heeft, is bij dit alles dus niet zo verwonderlijk. Als De Wever zo doorgaat, dan zit zijn partij straks vol met oude sociaaldemocraten. En die worden op hun beurt geflankeerd door de marxisten van Meervoud. Met Jef Turf hijsen die de oude communisten van de KP aan boord van de N-VA. En dus stel ik mij de vraag: hoezo De Wever wil niet met links in een regering? In feite verschillen de heren die nu de EVA-EGA leiden dus niet veel van elkaar. Als je met een donkerrood, maar groen gespoten wrak als Cohn-Bendit in eenzelfde Eurofractie zit. Wat belet je dan om met de groen beschimmelde links-extremisten van de immigratielobby in zee te gaan in eigen land?

De N-VA is erfgenaam van de VU en dus ook van het cordon sanitaire (de VU tekende mee het akkoord dat tot het cordon leidde). En wat zegt Cohn-Bendit ook alweer over nationalisten? Om de vrede te verzekeren moet je de nationalisten bestrijden. En dat doet onze dikke vriend De Wever, want hij zegt dat hij zijn volksgenoten van het VB de keel wil dichtknijpen. Wij kunnen maar raden wat hij met de volksgenoten van het N-SA dan wel niet voorheeft.

Om de vrienden te plezieren is niks teveel gevraagd bij de neoliberalen van rood en zwart. En voor de hardhorenden en slecht lezenden die denken dat die multiculturele broeders van de EVA/EGA een oplossing voor de invasie door vreemdelingen aanreiken hier nog dit citaatje van Rode Danny: “In onze huidige multiculturele maatschappij hebben de oude normen en waarden  geen enkele nut meer; men moet nieuwe en aangepaste normen en waarden implementeren die de migrant als mens respecteert in zijn eigenheid.”

Maar De Wever laat zich niet kloppen door Rode Danny als het gaat om het verdedigen van Nieuwe Belgen. De multiculturele integratie is mislukt en gedoemd te mislukken, zo verkondigde hij in een column. Het enige wat deze mislukking tot een succes kan omvormen is de interculturele vermenging van individuen. Voor diegenen die het niet goed begrijpen: interraciale vermenging is de beste en enige goede integratiepolitiek volgens De Wever. Zelfs de communisten van de PVDA en, ja, zelfs Rode Danny durven deze woorden niet in de mond nemen. Dus vraag ik u beste lezer: hoezo de N-VA  wil niet met links in een regering?

Monday, 14 February 2011 02:48

Actie: Illegale Zigeuners uitwijzen NU!

Written by
ZigeunersDonderdag 3 maart houdt het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) een actie tegen de influx van zigeuners in Gent en bij uitbreiding in heel het land. De actie start om 19u aan Station Gent-Sint-Pieters. Voor verdere informatie, kan contact worden opgenomen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 0476/39 83 66.

Facebook

Meer motivering voor deze actie:


Sinds de recente toetreding van Bulgarije en Roemenië - en eerder ook al andere Oost-Europese landen - tot de Europese Unie (EU) worden heel wat grote steden in West-Europa overspoeld door Roma-zigeuners uit die landen. Zo ook Gent, waar ze ondertussen met méér dan 15 000 zijn. Daarbovenop komt dat de EU ondertussen ook de visumplicht voor landen als Albanië en Macedonië heeft afgeschaft waardoor het ook voor wie daar woont, volstaat om een buskaartje te kopen en hierheen te komen.

Page 10 of 16

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter