Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Thursday13 December 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

Sunday, 17 April 2011 23:21

Gebiedsroof terwijl Vlaanderen slaapt!

Enkele dagen geleden hebben de Walen hun claim op Brussel geformaliseerd. Dit deden ze niet met een zoveelste eis tot uitbreiding van het Brusselse grondgebied, maar met de vorming van een nieuwe federatie. De Fédération Wallonie-Bruxelles zal de eerder formele vroegere samenwerkingsformule van de Franse gemeenschap vervangen.

De door de Waalse politiek elite uitgeroepen federatie Wallonië-Brussel is een zoveelste stap in de staatsgreep die de politieke elite in dit land pleegt. Na de ongrondwettelijke verkiezingen die alle Belgische partijen vorig jaar organiseerden, hebben de Walen nu een ongrondwettelijke verandering in de structuur van dit land aangebracht. In de artikelen twee tot met vijf van de grondwet staat hoe de gemeenschappen en de gewesten in dit land in elkaar zitten – en een federatie tussen gewesten staat nergens in die grondwet vermeld.

Het eenzijdige uitroepen van de federatie Wallonië-Brussel is dan ook een echte gebiedsroof te noemen en een voorbereiding op de afscheiding uit het Belgische staatsverband. Dat wat het Vlaams Parlement niet durft, doen de Walen zonder verpinken: het uitroepen van een nieuw staatsverband. Dat er in dit land minister-presidenten zijn, zoals Rudy Demotte en Charles Picqué, die ongestraft de grondwet negeren om zo gebiedsroof mogelijk te maken en dat zoiets als een normale politieke praktijk wordt beschouwd zonder dat er politieke consequenties aan vasthangen, getuigt van een verregaande antidemocratische ingesteldheid en een putschistische mentaliteit (en praktijk) bij de politieke klasse. Zoiets kan natuurlijk alleen maar omdat we in dit land niet over een wettelijk parlement beschikken, maar over een putschistenparlement. In feite zitten de extremisten in het parlement en de democraten erbuiten. In deze onwettelijke situatie is alles mogelijk – en de uitroeping van de federatie Wallonië-Brussel is precies het resultaat van die onwettelijke toestand.

In een ander land zouden de politieke elite en de massa spontaan een opstand organiseren tegen een dergelijke annexatie van grondgebied en tegen het zo openlijk met de voeten treden van de grondwet. In een ander land zouden de vertegenwoordigers van de meerderheid van de bevolking gewoon het parlement op zijn kop zetten en ontbinden. Niet zo in deze plutocratie, waar de macht van het geld regeert. En in hoofde van de politieke klasse ligt de macht van het geld niet alleen bij het feit dat de banken en de multinationals hier baas zijn, maar ook in het feit dat de politieke klasse en haar partijen alleen maar kunnen bestaan door geld van de staat naar hun eigen zakken te draineren. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom binnen de politieke klasse niemand op de ontbinding van het parlement aanstuurt. De nieuwelingen in dat parlement – en daar zijn veel nationalisten van de N-VA bij – kunnen maar een ontslagvergoeding krijgen na 12 maanden effectief in het parlement te hebben gezeteld. Dat laatste is maar in juni het geval, vandaar. Méér nog dan hangmatwerklozen aan hun uitkering vasthouden, zo hangen politici fanatiek vast aan hun parlementaire superwedde. Het zijn dan ook echte hangmatdemocraten! Nu dus de ontbinding van Kamer en Senaat eisen zou hen geld kosten – en dus slikken de partijcleptocraten alles.

Maar de nationalen die fut- en weerloos de roof van hun eigen grondgebied ondergaan, vanwege het smeer voor de partij en de partijbaronie, kunnen eigenlijk niet te veel van hun oren maken. Steunen die nationalen niet de belangen van Frankrijk en Groot-Brittannië, die een land als Libië wil opsplitsen op een onrechtvaardige manier? Dat het land daarbij niet helemaal eerlijk verdeeld wordt, daar trekken de nationalen zich toch geen sikkepit van aan. Neen, dat vinden de nationalen helemaal koosjer. Als de oliebronnen en de zeewegen maar in handen van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – en bij uitbreiding: de NAVO-belangengroepen – vallen. Zeker die van het Vlaams Belang moeten niet te veel lessen geven. Want steunt het Vlaams Belang dan niet de staat Israël? Een staat ontstaan door het expansionisme van een agressieve minderheid, in een regio waar die laatste zich met gebruik van terreur en geweld stelselmatig groengebied heeft toegeëigend. Wat is het verschil met wat de Franstaligen doen?

Hoe kunnen die nationalen dan in eigen land protesteren tegen het feit dat de Waalse elite een vette brok van ons grondgebied annexeert? De Walen zien dat de nationalen geen morele logica hanteren, laat staan een operationele logica die tegengas geeft aan het Waalse expansionisme… De Vlaamse politieke elite (en zeker de nationalen binnen die elite) hebben geen enkele wil om ons grondgebied te beschermen. Zij willen een Vlaamse staat, maar weten dat de Vlaamse bevolking daar niet voor zal vechten. Daarom hebben de nationalen Brussel eigenlijk al mentaal opgegeven. Of denkt iemand dat Crols op de IJzerwake vorig jaar op zijn eentje de oproep deed om Brussel op te geven? Neen, dat werd ondersteund en opgezet door Dewinter. Dat Dewinter naderhand roept dat het een provocatie van de Walen is om de federatie uit te roepen heeft alleen maar te maken met het feit dat die partij er altijd twee meningen op nahoudt: eentje voor de goedgelovige militant en de achterban, maar ook eentje dat de deals van Dewinter moet ondersteunen (zoals bij zijn vuile zaakjes met Israël).

De nationalen hebben de bevolking altijd wijsgemaakt dat de onafhankelijkheid er zal komen, omdat die nu eenmaal moet komen. Zoals kinderen verwachten dat Sinterklaas komt. Wat de nationalen er nooit bij zeggen, is dat zij niet in staat, ja zelfs onwillig zijn om de bevolking voor te bereiden op het feit dat in de geschiedenis nooit iets zomaar uit de lucht gevallen komt. En – vooral – dat onafhankelijkheid bevochten moet worden en nooit in de schoot geworpen wordt, zoals zij beweren. 17% van de stemmen halen of zelfs meer, zoals destijds het Vlaams Blok/Belang, is niet genoeg. De bevolking moet ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen indien nodig. En net daar wringt het schoentje: dat zal de bevolking niet doen. Want jullie, nationalen, hebben de bevolking wijsgemaakt dat alles vanzelf komt, dat jullie dat akkefietje wel zullen klaren in het Belgische praatparlement, waar jullie nu op een onwettige manier samenhokken met die Waalse gebiedsrovers.

Het resultaat van het nationalisme zonder strijdmoraal is vandaag dat de federatie Wallonië-Brussel zomaar onder onze neus wordt opgericht. En morgen, als de Walen hun koffers pakken, zullen zij dus Brussel meenemen. Wat ze ons wel zullen laten is 70% van de staatsschuld. De Walen kunnen en zullen dat allemaal zonder slag of stoot realiseren, omdat de nationalen – en zeker die van de N-VA – erop rekenen dat België gewoon zal verdampen in de Europese Unie.

Wel, heren burgerlijke nationalisten, de staat België is reeds verdampt. Door de hand- en spandiensten die jullie aan de belgicistische elite geleverd hebben, zijn Vlaanderen en België een provincie van Europa geworden. De Fransen – ja, diezelfde Fransen waar jullie nu steun aan geven om hen hun mediterrane expansie te gunnen – zullen binnen dat Europa hun Franstalige broeders steunen als zij onze hoofdstad inpikken en meenemen naar hun Franstalig-Waalse nest. De Fédération Wallonie–Bruxelles zal zo « La glorieuse francophonie élargie » worden.

In tegenstelling tot Khaddafi zullen ze daar de Vlamingen en hun politieke leiders niet voor moeten bombarderen, omdat onze politieke elite de handen al in de lucht steekt en zich overgeeft als er nog maar een luchtpistool afgaat…

De transnationale politieke elites die samenhokken in het Europese Parlement – en daar helpen om de nationale staten waar zij uit voortkomen verder af te breken – gaan vandaag een stap verder in het ontmantelen van de nationale soevereiniteit. Er wordt voorgesteld om een (supra)nationale Europese kieskring in te voeren. Deze kieskring moet de politieke eenmaking van de superstaat vorm geven. De kandidaat – en er zullen in eerste instantie 25 kandidaten zijn – die in alle landen van de Unie de meeste stemmen samenraapt, kan zelfs aanspraak maken op het voorzitterschap van de Europese Commissie. Het gaat hier dus om niet meer of niet minder dan een verdoken Europese presidentsverkiezing.

Links-liberalen zoals Yves Desmet van De Morgen vinden het een “goed idee”. Eindelijk weerwerk tegen dat anti-Europese en “populistische nationalisme”, schrijft hij, want dat kent toch alleen maar “angst voor de andere en egoïsme voor het eigene”. En dit terwijl “globalisering en internationalisering niet alleen een bedreiging maar ook en vooral een opportuniteit bieden”, stelt hij. Dat een liberaal-socialist het eigene verwerpt, is op zijn minst raar te noemen. De liberaal-socialistische stroming heeft het “eigene” in de vorm van vette mandaten en dikke aandelenbrokken in allerlei PPS (publiek-private samenwerkingen ) immers dicht tegen de eigen borst gedrukt en laat zich dat eigene niet afnemen. Dat je zo ook de staat efficiënter aan de private sector kunt koppelen omdat je in deze samenwerkingsvorm niet verplicht bent de eisen in acht te nemen die vroeger bij de klassieke aanbesteding bestonden, zal wel volledig toevallig zijn. Dat je ook de Europese verplichtingen inzake open concurrentie bij die aanbestedingen ontwijkt en dus de Europese plicht om zeep helpt waar vrije concurrentie binnen de Euroruimte verplicht is, mag niet als een nationalistische techniek en zeker niet als een vorm van corporatisme gezien worden volgens mensen als Desmet.

Nochtans – en daarom steunt N-SA deze afwijkingsvormen die ons los van Europa met ons nationale patronaat laten samenwerken – zijn deze mechanismen vormen van nationaal corporatisme. Maar zo willen de links-liberalen de zaak niet benoemen. Want dan zou duidelijk worden dat het patronaat en een deel van de binnenlandse politieke elite nog wel eens nationalistischer en corporatistischer zijn dan ze eigenlijk willen toegeven. Ook binnen de traditionele partijen. Of zouden ze zelf niet beseffen dat wat ze uitspoken, is ontsproten aan corporatistische denkbeelden en voortkomt uit nationalistische (eigen) belangen?

In elk geval is dat “egoïsme voor het eigene” goed als het ten dienste van de liberale politieke mandatenklasse en sommige binnenlandse kapitaalgroepen staat. Voor het volk gelden echter andere wetten volgens Desmet. Nadat Duitse, Franse en andere Europese banken een grote financiële luchtbel hebben geblazen in landen als Ierland, Portugal, Griekenland en Spanje, door massaal geld aan die landen te lenen voor o.m. dubieuze vastgoedprojecten, mogen de egoïsten van het eigene (aldus Desmet) – d.w.z. de gewone werkende mensen van het Europese continent – nu de lucht die is ontsnapt uit die financiële luchtbel betalen.

In landen waar de financiële crisis woedt, worden mensen als citroenen uitgeperst en hun sociale model wordt versneld vernietigd. In de landen waar de banken die massaal geld in luchtkastelen staken hun standplaats hebben, mogen de werkenden dan weer miljarden ophoesten om de “heren” van de financiële sector in het kostuum te houden. En dat zal ook in België gebeuren door de sociale zekerheid uit te hollen. Dat is wat lieden als Yves Desmet waarschijnlijk bedoelen met de “opportuniteiten” van een geglobaliseerde wereld benutten. Dat laat onder andere toe dat de vroegere nationale banken nu probleemloos internationaal (inter-Europees) met geld kunnen speculeren in de grote speeltuin die de EU voor de monopolies is. Er is verder ook een grote massa werkende mensen waarop die laatste kunnen terugvallen, want in een kapitalistische maatschappij met een communistische staatsbovenbouw (wat de EU in feite is) is het nu eenmaal de standaardpraktijk om de knoeiboel te laten betalen door de werkende massa. Een overheveling van de lonen en opbrengsten uit het werk van arbeiders en kleine ondernemers naar de zakken van de grote kapitaalgroepen. Mooi Europa… Om dat allemaal in goede banen te leiden moeten we dus een “general manager” hebben. Een opper-eurocommissaris…

Voor Verhofstadt moeten die Europarlementairen, die in heel de unie kandidaat zullen zijn, de rooftochten tegen de werkende bevolking een wettelijk en democratisch tintje geven. Zoiets noemt een liberaal dan een draagkrachtversterking voor een democratie. Een liberale democratie, welteverstaan. De marxisten noemden dat altijd al internationale democratie voor een internationale solidariteit. De liberalen zijn daar wat wolliger in, maar internationalisme is wat beide nastreven. Voor de nationale identiteiten of, beter gezegd, de volkeren die gevangen zitten in dit marxistisch-liberalistische en door grootheidswaanzin gedreven experiment van extensie van nationale staten tot een Verenigde Staten van Europa is er maar één uitweg mogelijk. Ofwel betalen we ons arm aan de expansiepolitiek van de samengebundelde transnationale krachten uit de uniestaten, ofwel verlaten we deze economische, monetaire en financiële Titanic.

Voor degenen die het Europese project altijd hebben gezien als een garantie op vrede binnen Europa – en het daarom hebben ondersteund – moet het toch stilaan duidelijk worden: vrede zal deze unie niet brengen, wel burgeroorlogen die zullen voortspruiten uit de onteigeningen van loon en sociale vergoedingen van werkende mensen. En zoals we nu zien, zal Europa ook niet de vrede brengen in de wereld die het zegt na te streven. Dat tonen de oorlogsvoering tegen Libië en de betrokkenheid in Afghanistan duidelijk aan. “Europa” voert nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een aanvalsoorlog uit op buitenlands territorium. Dat kadert in het hegemoniestreven van de grote leden binnen de EU, die deze eigenlijk in hun macht hebben. Daarbij speelt ook duidelijk de verdeling van macht tussen Frankrijk en Duitsland een rol: Duitsland beheerst Oost- en Midden-Europa, en Frankrijk mag zijn belangen uitbreiden in het Middellandse Zeegebied. Ons land heeft niks te winnen bij het voeren van oorlogen om territoriale macht noch bij de gewapende steun aan economische oorlogen.

De Nationaaldemocratische Partij wijst daarom de Europese superstaat af. Onze partij is daarin consequenter dan andere partijen die zich nationalistisch noemen. Wij weigeren te aanvaarden dat België “verdampt” in Europa (zoals de N-VA beweert en voorstaat), omdat ook Vlaanderen dan gelijktijdig zal verdampen. Wij weigeren ook te kiezen voor de combinatie van een euro-kritische houding en een pleidooi voor een sterke Europese defensie (zoals Vlaams Belang dat doet). Wij pleiten daarentegen voor een samenwerkingsverband van vrije, op corporatieve leest geschoeide gemeenschappen, die nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit als basis nemen. Wij willen geen Europees superstaatsgedrocht met internationalistische aspiraties. Alleen zij die de economische expansie van de transnationale monopolies (en hun oorlogen) willen laten betalen door hun volk willen deze superstaat. Maar wij zijn hiervan overtuigd:

HET VOLK WIL NIET BESPAREN OM EEN OORLOG TE BETALEN!

Daarom houden we op 30 april een 1-mei-demonstratie in Gent. Tegen de Eurostaat en tegen oorlogsgeweld!

Tuesday, 20 September 2011 14:57

VB-congres: Sociale moord op Vlaamse arbeiders

In de voorontwerpteksten die moeten dienen als werkdocument voor het sociale congres van het Vlaams Belang (“Een beter Vlaanderen voor een lager prijs”) geeft de partij enkele voorbeelden van wie volgens haar moeten opdraaien voor die lagere prijs. En populisten en liberalen hebben altijd vlug een zondebok gevonden...

Deze keer is het de sociale hangmatcultuur, voortspruitend uit het systeem van de werkloosheidsvergoeding, die verantwoordelijk is voor het dure Vlaamse leven. Dat werkloosheidsvergoedingen federaal zijn en niet verantwoordelijk voor het dure Vlaamse leven wordt door de partij even straal genegeerd. Maar vermits de bazen van het VB een Vlaanderen wensen dat uitgebaat wordt tegen een lagere prijs – zoals de titel van het congresdocument stelt – moet iemand de prijs betalen. En wie is dan beter geschikt om voor kop van jut te spelen en wie kan men dan nog eens lekker koeioneren vanuit de partijsalons? De Vlaamse werklozen. Niet alleen de mensen die nu werkloos zijn, maar vooral diegenen die door de aanstormende recessie werkloos zullen worden krijgen van het VB een mooi toekomstperspectief voorgeschoteld. Een sociale volkspartij waardig.

Naast het feit dat je werkloos wordt en behoorlijk op je inkomen moet inleveren, heeft de partij nog een extraatje voor de werkloze in het vooruitzicht. Een tweetrapsraket naar armoede en verpaupering. Volgens de opstellers van de congrestekst moet immers het recht op werkloosheidsvergoeding evenredig zijn aan het aantal gewerkte jaren. Zo zou één gewerkt jaar dan recht moeten geven op één  jaar werkloosheid, tien jaar werken op tien jaar steun enz. Maar niet zo bij de volkspartij die, naar eigen zeggen, de grootste sociale partij van Vlaanderen is. Daar is 20 jaar werken gelijk aan 30 of 60 maanden recht op werkloosheidssteun. Want wat stellen ze voor? Dat de werkloosheidsduur nooit langer mag duren dan vijf jaar. Voor min 50-plussers mag die duur zelfs maar 2,5 jaar bedragen, voor 50-plussers ten hoogste 5 jaar.

Iedereen die een beetje sociaaleconomisch inzicht heeft en niet de maximalisatie van winsten, maar het welzijn van het volk in zijn geheel voor ogen heeft, moet beseffen dat juist nu dergelijke voorstellen doen, getuigt van ofwel een ultraliberaal gedachtegoed, ofwel van een complete verachting voor de werkende mens. Men voorspelt een recessie die die van de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw zal evenaren. Kan de lezer zich voorstellen wat een impact het op het persoonlijke leven zou hebben als je als dertiger na 30 maanden werkloosheid compleet zonder inkomen valt? Kan de lezer zich voorstellen wat er gebeurt indien je als 55-plusser tot je 60 jaar werkloosheidgeld zou krijgen (want ten hoogste 5 jaar werkloosheidsrecht) en dan ten minste 5 jaar tot je pensioen zonder inkomen zou vallen? Kan iemand zich dat voorstellen? Wilt u dat uw ouders aandoen? Wilt u dat uw kinderen aandoen? Het Vlaams Belang echter heeft er geen probleem om u dat aan te doen. Ze stellen het zelfs voor als een sociale maatregel. De werkende klasse aan de bedelstaf brengen? Oudere mensen in de OCMW’s dumpen? Jongere mensen financieel kapotmaken door hen zonder inkomen te zetten? De kinderen van jonge mensen hun kansen op studie afnemen, doordat een van de ouders meer dan 30 maanden werkloos is? We wisten al dat de partij een Joodse lobbygroep was en met het congresdocument weten we nu ook dat het een ultrakapitalistische lobbygroep is. Zelfs als die voorstellen door de tegenstand van de basis en van de solidaristische militanten van het N-SA binnen de partij van tafel worden geveegd, blijft de leiding van die partij volkomen asociaal.

Wij van het N-SA zeggen tegen deze voorstellen dan ook: géén Forza Flandria van de armoede en de sociale afbraak, géén ultraliberaal nationalisme!

Wij zullen vechten voor een sociale Vlaamse staat: een Vlaamse sociale republiek!

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE

VB congres: Sociale moord op Vlaamse arbeiders

In de voorontwerpteksten van het Vlaams Belang die moeten dienen als werkdocument voor het sociale congres van de partij (“Een beter Vlaanderen voor een lager prijs”) geeft de partij enkele voorbeelden van wie volgens haar moeten opdraaien voor die lagere prijs. En populisten en liberalen hebben altijd vlug een zondebok gevonden. Het is deze keer de sociale hangmatcultuur die voortspruit uit het systeem van de werkloosheidsvergoeding, dat verantwoordelijk is voor het dure Vlaamse leven. Dat werkloosheidsvergoedingen federaal zijn en niet verantwoordelijk voor het dure Vlaamse leven wordt door de partij even straal genegeerd.

Maar vermits de bazen van het VB een Vlaanderen wensen dat uitgebaat wordt tegen een lagere prijs – zoals de titel van het congresdocument stelt – moet iemand de prijs betalen. En wie is dan beter geschikt om voor kop van jut te spelen en wie kan men dan nog eens lekker koeioneren vanuit de partijsalons? Dat zijn de Vlaamse werklozen. Niet alleen de mensen die nu werkloos zijn, maar vooral diegenen die door de aanstormende recessie werkloos zullen worden krijgen van het VB een mooi toekomstperspectief voorgeschoteld. Een sociale volkspartij waardig.

Naast het feit dat je werkloos wordt en behoorlijk op je inkomen moet inleveren, heeft de partij nog een extraatje voor de werkloze in het vooruitzicht. Een tweetrapsraket naar armoede en verpaupering. Volgens de opstellers van de congrestekst moet het recht op werkloosheidsvergoeding evenredig zijn aan het aantal gewerkte jaren. Zo geeft 1 gewerkt jaar recht op 1  jaar werkloosheid. 10 jaar werken zou dan 10 jaar recht geven op steun. Maar niet zo bij de sociale volkspartij die, naar eigen zeggen, de grootste sociale partij van Vlaanderen is. Daar is 20 jaar werken gelijk aan 30 of 60 maanden recht op werkloosheidssteun. Want wat stellen ze voor? Dat de werkloosheidsduur nooit langer mag duren dan vijf jaar. Voor min 50-plussers mag die duur zelfs maar 2,5 jaar bedragen, voor 50-plussers maximaal 5 jaar.

Iedereen die een beetje sociaaleconomisch inzicht heeft en niet de maximalisatie van winsten, maar het welzijn van het volk in zijn geheel voor ogen heeft, moet beseffen dat juist nu dergelijke voorstellen doen getuigen van ofwel een ultraliberaal gedachtegoed, ofwel van een complete verachting voor de werkende mens.

Men voorspelt een recessie die die van de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw evenaart. Kan de lezer zich voorstellen wat een impact het op het persoonlijke leven zou hebben als je als dertiger na 30 maanden werkloosheid compleet zonder inkomen valt? Kan de lezer zich voorstellen wat er gebeurt indien je als 55-plusser tot je 60 jaar werkloosheidgeld zou krijgen (want ten hoogste 5 jaar werkloosheidsrecht) en dan minstens 5 jaar tot je pensioen zonder inkomen vallen? Kan iemand zich dat voorstellen? Wilt u dat uw ouders aandoen? Wilt u dat uw kinderen aandoen? Het Vlaams Belang echter heeft er geen probleem om u dat aan te doen. Ze stellen het zelf voor als een sociale maatregel. De werkende klasse aan de bedelstaf brengen. Oudere mensen in de OCMW ’s dumpen. Jongere mensen financieel kapotmaken door hen zonder inkomen te zetten. Kinderen van jonge mensen hun kansen op studie afnemen? omdat een van de ouders meer dan 30 maanden werkloos is. We wisten al dat de partij een Joodse lobbygroep was en met het congresdocument weten we nu ook dat het een ultrakapitalistische lobbygroep is.

Zelfs als die voorstellen door de tegenstand van de basis en door die van de solidaristische militanten van het N-SA in de partij van tafel worden geveegd, blijft de leiding van die partij is compleet asociaal.

 

Wij van het N-SA zeggen tegen deze voorstellen dan ook:

 

Géén Forza Flandria van de armoede en de sociale afbraak!

Géén ultraliberaal nationalisme!

Wij zullen vechten voor een sociale Vlaamse staat.

Een sociale Vlaamse Republiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De politieke en economische elite welke de staat België als omhulsel gebruikt voor haar smerige zaakjes heeft een jarenlang taboe, dat als een omerta stilletjes door alle betrokkenen werd verzwegen voor de buitenwereld. Met de laatste ontwikkelingen is deze echter doorbroken, met enkele treffende vaststellingen tot gevolg. Deze omerta betreft het gebruik en vooral het misbruik dat de machtselite al decennia lang in dit land maakt van de rechterlijke macht en haar dienaars. Het is echter niet toevallig dat de zwijgplicht nu op de helling wordt gezet door een deel van diezelfde machtskaste. Het verbreken van de omerta valt samen met de strijd die de verschillende fracties op dit ogenblik met elkaar uitvechten. De tegenstellingen binnen de economische elites, maar ook binnen de politieke knechtenbende, zijn zo groot geworden dat de verschillende clans en belangengroepen in dit land zich niet meer schromen om hun belangengeschillen nu op straat en in de media (en blijkbaar ook al op aandeelhoudersvergaderingen) openlijk uit te vechten. De strijd die nu binnen de machtskaste woedt, is er een om de resterende macht, de resterende postjes en vooral het resterende geld welk binnen het Europese kader (waarbinnen het land meer en meer ingesloten raakt) nog over zal blijven voor de nationale elite.

Monday, 16 March 2009 21:48

Twee handen op een buik

De ultraliberale extremist Dedecker die - zoals algemeen bekend - een hevig tegenstander is van het communisme en het socialisme, heeft in het tv-programma Phara, waar hij in een panel zat met Peter Mertens (de voorzitter van de PVDA), onthuld dat zijn partij LDD de lijstvoordracht van de PVDA met twee handtekeningen van parlementsleden steunt. Dit betekent dat de PVDA (Partij van de Arbeid) zich geen zorgen of moeite moet getroosten om op straat duizenden handtekeningen op te halen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van juni. Velen zullen verrast zijn door de houding van Dedecker, maar voor ons van het N-SA is het helemaal niet verwonderlijk dat zoiets gebeurt.

Het kapitalisme spreekt altijd in tongen. Soms met een links geluid en andere keren weer met een meer rechts. Maar die tong zit altijd in dezelfde mond, die van de politieke en de kapitaalselites. Als er een boost is in de winstmaximalisatie en de markt boomt, dan roept ze uit het rechterkeelgat dat er nu geen obstructie van de markt mag zijn. De markt is van heilig karakter: de geldgoden beschikken, de gelovigen schikken zich ernaar. En wie niet in de geldgod gelooft, moet zwijgen of verketterd worden. In tijden van economische boom rochelt de linkse tong dat er toch voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd, want dat er anders misschien ongelukjes van komen. Maar de rechtse tong sust het geweten van zijn linkerhelft door met een paar fooien te smijten.

Tuesday, 26 May 2009 15:02

Geen woorden maar daden!

Het voorbije weekeinde is een oude vrouw van 64 jaar in Geraardsbergen overvallen door 'jongeren'. De 'jongeren' waren vanuit Doornik naar deze stad afgezakt met als doel overvallen op klaarlichte dag te plegen. De doelwitten van deze 'jongeren' waren oudere dames die met vuistslagen en schoppen als beesten bewerkt werden om hen daarna van hun handtas te kunnen beroven. De vrouw van 64 zou intussen hersendood zijn. Het gepolitiseerde parket heeft die 'jongeren' vlug opgespoord maar heeft hen na enkel uren weer gewoon vrijgelaten. Die zullen wel gelachen hebben! Waar wij niet om moeten lachen, uiteindelijk bleken de verdachten op de koop toe 'onschuldig', afgezien van een aantal andere misdaden natuurlijk, maar daar geeft ons apparaat niet om. Gelukkig voor hen hebben de echte daders, weer twee 'jongeren', zelf bekentenissen afgelegd. 

"Zelfs al is het hedendaagse proletariaat materieel meer welgesteld dan vroeger, het verkeert niettemin in slechtere vorm. De behoeftige arbeider van weleer had iets wat hij vandaag niet meer heeft: hij wist wie zijn vijand was en hij had een identiteit (een volks- of klassenidentiteit): hij had dikwijls een goed ontwikkelde cultuur. Hij zong liederen, vocht zijn politieke gevechten, stichtte verenigingen en verafgoodde sociale theoretici, zelf als hij die niet altijd ten volle begreep. Bekeken met de sobere helderheid van de terugblik was de arme van gisteren een belangrijk subject in de geschiedenis. Maar de pauper van vandaag in een verenigd Europa, is tot hiertoe nauwelijks meer dan het slachtoffer van de omstandigheden. En terwijl zijn voorgangers zich aan de marges van de samenleving bevonden is hij tegenwoordig een niet betrokken buitenstaander." (Uit: Der Spiegel)

De eurostaat heeft vandaag de blauwe kaart ingevoerd. Door de invoer van die blauwe kaart kunnen nu duizenden hoogopgeleide mensen zonder problemen uit de derde wereld naar Europa getransfereerd worden. Onze eigen overschotten aan hoogopgeleide mensen zullen nu nog meer dan vroeger het land verlaten, omdat de concurrentie (net als vroeger het geval was bij het proletariaat) enorm zal toenemen. Maar deze keer zal de concurrentie tussen eigen middenkader, en zelfs leidinggevend kader, en vreemdelingen in onze bedrijven en universiteiten gaan. Tot nu toe was het zo dat hoogopgeleiden hun volle steun gaven aan die eurostaat. Zij beschouwden tot hiertoe Europa als een opportuniteit en hebben zich op deze manier geïsoleerd van de proletarische en lager geschoolde massa in eigen land. De concurrentie op de arbeidsmarkt, waar die proletarische medeburger het slachtoffer van is, raakt niet de belangen van de hoger opgeleide groep en laat die elite dus Siberisch koud. De ideologen van de transnationale staatsvorm, zoals Mark Eyskens, spreken zelfs zonder de minste schroom van de overgang naar een volgende fase in de globalisering. Volgens Eyskens moeten wij nu streven naar een bestuurlijk GLOBALISTAN dat de tweespalt tussen overheid en markt moet heruitvinden en dit in een globale context. De WTO, het IMF, de Wereldbank en de VN zouden een romp moeten vormen om een toekomstige wereldstaat mogelijk te maken.

Friday, 14 August 2009 15:19

Talibanrechtbanken

Op 16 juli 2009 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een vonnis bevestigd dat geveld werd in een zaak tegen Daniel Féret, de stichter van het Belgische Front National, uitgesproken door een Belgische kasterechtbank in 2006. De veroordeling sloeg op het feit dat hij de antiracismewet zou hebben overtreden door op te roepen tot haat en discriminatie ten overstaan van vreemdelingen en te pleiten voor rassenscheiding. In dit land is dat de Orwelliaanse vertaling voor: je gedacht zeggen over migratie. En iedereen weet dat België als trouwste vazalstaat van vreemde belangen dergelijke misdaden beschouwt als halsmisdaden bij gebrek aan echte criminaliteit in dit land. Door de focus te leggen op futiliteiten probeert de corrupte elite haar eigen misdadige beleid netjes onder de mat te schuiven.

De hoogste rechterlijke instanties houden zich bezig samen met de politieke kaste de bankroof van de eeuw uit te voeren door Fortis zonder inspraak van de eigenaars aan het buitenland te verkopen (in een ander land zou men dit landverraad noemen). En ondertussen houden diezelfde rechterlijke diensten een spokenjacht op racisten en xenofoben; bij gebrek aan echte maken ze dan maar samen met de politie een paar nepexemplaren als bliksemafleiders voor de eigen kuiperijen. Blinde justitie noemen ze dat.

Monday, 24 August 2009 11:20

Liberaal defaitisme

Op de IJzerwake heeft de leiding van het VB weer een ballonnetje opgelaten dat het wellicht wou meenemen op de bezinningsdagen van volgende maand. Daar zal worden bedisseld hoe de verdere doorvoering van de liberale denkpiste Forza Flandria aan de militanten zal worden uitgelegd. Dit zonder de basismilitant die solidaristische roots heeft af te stoten. Een huzarenstukje dat wordt bereid en tot hapklare stukken gekookt door de liberale vleugel van de partij (die nu alle macht in handen heeft). Naderhand zullen deze hapklare geliberaliseerde brokken worden opgediend door de radicaal van dienst, Filip Dewinter, en zal het als surrogaat voor solidarisme moeten fungeren. Aangebrande soep dus.

Om die nieuwe koers uit te proberen op de achterban werd de IJzerwake als proefterrein genomen. De nieuwe koers werd er aangebracht door een neutrale persoon met wie de partij zogezegd niets te maken heeft. Frans Crols, oud-hoofdredacteur Trends, het propagandablad van de kapitaalselite. Mijnheer Crols is ook medewerker van de denktank In de Warande, een groep waar het VB graag de hoed voor afneemt. Ze zou voor een schouderklopje van die club nog veel meer uit doen, maar dat zou geen zicht zijn. Wat dat deel van de Vlaamse patroonselite schrijft en zegt wordt op de Madou even heilig beschouwd als soera's in de Koran voor een vrome moslim. Mijnheer Crols mocht dan ook het heilige kapitalisme en de maagdelijke vrijemarkteconomie komen bezingen en prijzen. Het was zowaar een eredienst opgedragen aan die sukkelaars en onderdrukten uit de economische wereld. Hoog werden de bedrijfleiders en bedrijven geprezen, zelfs Studio 100 werd als voorbeeld gesteld van innovatief ondernemen. Plopper de plop nog aan toe!

Monday, 31 August 2009 18:15

BIM - Bijzondere Inlichtingenmethoden

Banken worden weggegeven aan buitenlandse kapitaalgroepen, de meerprijs wordt door het volk betaald. Staatsbedrijven worden deels of volledig geprivatiseerd, het volk betaalt de hoogste prijzen aan de private eigenaars voor diensten. Topjobs worden door de elite gecreëerd om logebroeders vet te mesten; het volk betaalt. Partijen zijn maffiabendes geworden die de staat leegzuigen; het volk betaalt. Rechtbanken zijn gokkantoren en als je geen geld genoeg hebt om te spelen, kun je naar gerechtigheid fluiten; het volk betaalt. De politie is altijd op zoek naar iets, maar houdt zich ver van onderzoek naar de topcriminelen binnen de elite die dit land op een onbeschaamde manier uitmelken; het volk betaalt. De liberale machthebbers voeren duizenden vreemdelingen in tot grote vreugde van de kapitalistische uitbuiters; het volk betaalt de verblijfskosten.

Terwijl de elite rustig de boel laat waaien wat betreft de essentie van alle hierbovenstaande zaken - en geloof mij: de lijst is niet exhaustief - houdt de club van senatoren zich met ernstigere zaken bezig. De senatoren hebben in een van hun reflectiecommissies zowaar nieuwe wetten klaar staan om daarmee door henzelf gecreëerde vijanden aan te pakken: de radicalen en de extremisten. Niet de radicalen en de extremisten van het bankwezen, die al het spaargeld van onze bevolking hebben verduisterd. Niet de radicalen en extremisten van het kapitaal die de crisis door de volksmassa willen laten betalen. Niet de radicalen en extremisten zoals Karel Vinck, die schrijft dat dit land een revolutie nodig heeft en daarmee eigenlijk bedoelt dat hij met revolutionaire middelen ons sociale systeem wil kapotmaken. Niet die extremisten die dorpen als Doel met de grond willen gelijkmaken, om daar dan nog maar eens een nutteloos dok van enkele miljoenen euro door bevriende aannemers te laten aanleggen. En uiteraard niet de liberale extremisten die vrije-markt-economie en volksverloedering door multikul voorstaan en die verantwoordelijk zijn voor de volledige wetteloosheid waarin illegalen hier kunnen verblijven en floreren. Neen, deze onschuldige zielen worden niet verontrust door de nieuwe antidemocratische wetsvoorstellen van onze senatoren.

Page 14 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter