Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Thursday21 February 2019

Sunday, 19 June 2011 23:06

Vreemdelingenterreur in Kallo

Written by

Reeds enkele dagen wordt een gezin dat het aandurft om aan het raam van hun huis een affiche van “Steden tegen islamisering” te hangen geterroriseerd door buurtbewoners van vreemde origine. Nadat het gezin de affiche (waarop de islam als een gevaar voor de westerse samenleving wordt bestempeld) aan de voorruit had bevestigd, werd het door moslims van Oost-Europese afkomst, die massaal in die wijk wonen, aangemaand om de betreffende affiche met bekwame spoed te verwijderen.

Verschillende keren werden het gezin door vreemdelingen die zich als groep manifesteren met geweld bedreigd. Enkele nachten worden de bewoners van het huis met de affiche nu al uit hun slaap gehouden door wagens die rondjes rijden, waarbij obscene gebaren worden gemaakt naar de bewoners. Ook gebaren die niks aan de verbeelding overlaten, zoals met de vinger over de keel wrijven, moet het gezin (dat verschillende kinderen onder dak heeft) ondergaan. Verder werden naar de bewoners dreigementen geuit dat men de ruiten zou ingooien en zelfs dat “het kot zou fikken”.

Klacht werd ingediend bij de politie en extra patrouilles rijden nu langs het huis en in de buurt om erger te voorkomen. In plaats van de terreurzaaiers echter aan te pakken wordt het gezin aangemaand om de betreffende affiche te verwijderen. Daar er op dit ogenblik geen enkele wettelijke basis bestaat om de bewoners daartoe te verplichten, overweegt de gerechtelijke overheid in Oost-Vlaanderen, met name de procureur, om met een dwangschrift de bewoners alsnog te verplichten om de affiche weg te nemen.

De zaak is op dit ogenblik ernstig aan het escaleren vermits vrijdag brand is uitgebroken in het aanpalende huis en er nu geruchten bij de politie en de brandweer circuleren die zouden wijzen op kwaad opzet. Als dit wordt bevestigd, dan zou dit betekenen dat sommigen er daadwerkelijk toe overgaan om dreigementen in terreurdaden om te zetten. De onrust in de sociale woonwijk waar het gezin woont, is dan ook groot. De kinderen van het gezin worden reeds enkele nachten elders ondergebracht en vriendengroepen zijn aanwezig om steun te verlenen indien nodig.

Ook het N-SA steunt deze mensen met zijn aanwezigheid op het terrein, terwijl wij als organisatie steeds hebben onderlijnd dat de “anti-islam”-strategie van de heren van het Vlaams Belang grote gevaren van nutteloze polarisatie met zich mee zou brengen. Dat mensen op het terrein, die zich hebben laten overhalen om in het verhaal van “Steden tegen Islamisering” (een zuivere VB-organisatie) mee te stappen, gewoon aan hun lot worden overgelaten als het – zoals in dit geval – ernstig mis loopt, is nog maar eens een bewijs dat de nomenklatoera en de postjesjagers van die partij alleen maar bekommerd zijn om hun eigen belang. Het Vlaams Belang dient hier overduidelijk het Eigen Belang. En mensen aan de basis, die nu hun leven en dat van hun kinderen niet meer zeker zijn, worden gewoon in de steek gelaten door een partij die in die gemeente de hoogste score van het land behaalt. Dewinter moest gaan spreken in Italië. De voorzitter en een meute betaalde politiekers van de partij waren dit weekend dan weer te druk bezig met een partijzuivering op zijn “Sovjets”. Zij hadden duidelijk geen tijd en goesting om steun aan gewone volksmensen te geven die affiches van de partij aan hun venster hangen en daardoor veel miserie te verwerken krijgen.

In de betreffende volkswijk stonden dus alleen de echte volksmensen: die uit de kennissenkring van het bewuste gezin en wij van het N-SA en de Nationaaldemocratische Partij. De grootste partij in die gemeente, het VB, dat van de islamkritiek haar corebusiness heeft gemaakt en daar grof geld mee verdient, omdat ze zo mandaten binnenrijft, schitterde echter door afwezigheid. Het zijn dan ook flutnationalisten. Wel helpen ze het Belgische regime om een oorlog in het verre Libië te gaan voeren en mag meneer De Man, voorzitter van de Defensiecommissie van de Kamer, haantje-de-voorste spelen als bevrijder van het Libische volk. Maar waar je die bende niet ziet of hoort, is in de wijken waar het eigen volk wordt verdrukt en vernederd. Eigen volk eerst? Vergeet het maar.

Tuesday, 24 May 2011 16:10

Di Rupo aan zet!

Written by

In de soap die de elite nu al bijna een jaar speelt - en die in normale landen regeringsvorming heet – staat weer een andere marionet van de Belgische burgerij op de bühne. Elio, het politieke en menselijke misbaksel uit Bergen, heeft even een time-out genomen als burgemeester van die stad om het Endspiel in te zetten.

De bedoeling is deze keer om de N-VA uit het spel te knikkeren en dat terwijl die partij daar als een koe op zal staan kijken. En dit alles zal dan mede mogelijk zijn gemaakt door de nationalistische partijen zelf: N-VA en Vlaams Belang. Die moesten de Belgische elite zo nodig uit de penarie helpen toen die geen wettelijke basis meer bezat om verkiezingen te houden. De Belgische elite zou, zonder die verkiezingen, na de val van de regering dit land de facto hebben opgeblazen, omdat elke legitimiteit ontbrak die de elite aan de macht kon houden. Zeker ook omdat ze weigert een oplossing te zoeken voor de ongrondwettige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (hetzij door de oude kieskringen in het land te herstellen, hetzij door BHV te splitsen). Dit regime stond dus voor een institutionele disfunctie die het einde van deze staat en zijn huidige elite had kunnen betekenen.

Maar de belgicistische elite – nooit te beroerd om een draai aan de grondwet en aan de wetten van het volk te geven – heeft daarop een spelletje blufpoker gespeeld én gewonnen. Daarvoor had ze echter de hulp van alle partijen nodig. En die partijen dachten maar aan een ding: de partijfinanciën. Daarom hebben alle burgerlijke partijen op dat ogenblik een maffiose deal met elkaar gesloten, waar zelf de “buitenparlementairen” van de linkerzijde in meegingen. Die hebben dan weer hun medewerking verleend, omdat zij de staat België in elk geval behouden willen zien. Het behoud van het Koningshuis en van België gaat bij dit deel van links vóór het respecteren van de grondwet. Dat dit alles in tegenspraak is met een constitutionele democratie (die op een grondwet steunt) kan niemand van de politieke elite een lor schelen. De grondwet van een staat negeren om die staat te behouden en daardoor een ongrondwettelijke staat creëren, dat heeft een andere naam: transformatie van democratie naar dictatuur. Voor extreemlinks is dat blijkbaar geen probleem. De burgerij heeft daar evenmin last van. Wie zei alweer dat de burgerij het touw zou leveren waarmee ze zichzelf zou verhangen?

De deal bestond er dus in om op een onwettige manier een stembusgang te houden en die dan door de onwettig verkozen parlementairen naderhand te laten wettigen in de Kamer. Een beetje zoals Hitler heeft gedaan: eens aan de macht gekomen zeggen dat er vanaf nu geen verkiezingen meer moeten volgen in het belang van het land en dat dat allemaal wettig is omdat de volksvertegenwoordiging dat zo heeft beslist. Waarom horen we Joods Actueel niet de schreeuwlelijk uithangen bij dergelijke praktijken? Misschien komt dat wel omdat ze fervente verdedigers zijn van de Israëlische dictatuur, maar dit terzijde.

Nu hadden de Vlaams-nationalisten, die zich al meer dan 100 jaar in de luren laten leggen door de spitsvondigheden van de belgicistische elite, niet door dat ze daarmee wel eens hun eigen nederlaag zouden kunnen organiseren. Want eens er een onwettig parlement in een land is geïnstalleerd, kan er van alles gebeuren. We spreken dan eigenlijk niet meer over een verkozen parlementaire democratie, maar over een partijenjunta. Oorlogsdeelname bijvoorbeeld is dan evident; junta’s houden van een fris oorlogje, dat is bekend.

Maar diezelfde nationalisten, die zich deze keer een bekende papegaai hadden overgekocht van het Belgische establishment, zouden even gaan uitleggen aan die Belgische elite hoe democratie werkt. Want hadden zij die onwettige verkiezingen niet gewonnen, zoals door de opiniepeilingen vooraf was voorspeld? En had de N-VA daarbij niet het grootste stemmen aantal gehaald (17,8 % op Rijksniveau en 28% op Vlaams niveau; in totaal 1 135 000)? "Daar kon de Belgische elite toch niet naast kijken", zei die pas aangeschafte papegaai met de naam Siegfried Bracke.

Bracke en de N-VA waren intussen vergeten dat luttele jaren voordien een andere partij de grootste van het land was geweest. Dat die partij niet toevallig óók een nationalistische partij was, waren ze voor het gemak ook al vergeten. Dat die partij toen óók één miljoen stemmen had weten te halen – en dus niet aan de kant kon worden geschoven volgens de democraten van nu – werd toch maar mooi geflikt destijds! Dat men zich daarbij beriep op het cordon sanitaire is flagrant bedrog van de politieke elite. Dat cordon bestaat formeel niet meer sinds 2004, toen het Vlaams Blok werd ontbonden en de partij zich omvormde tot Vlaams Belang. Want het cordon sanitaire is ooit gevormd naar aanleiding van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok en daar dit plan werd afgevoerd bij de naamsverandering van de partij in 2004 maakt het dat cordon zonder voorwerp.

Er bestond dus geen door de partijen overeengekomen cordon meer in juni 2004, toen de verkiezingsuitslag vaststond. En een cordon sanitaire is trouwens wettelijk onmogelijk geworden in dit land, want het houdt het uitsluiten van mensen in op basis van een politieke voorkeur – en dat is door de antidiscriminatiewet verboden. Maar de Belgische elite en het politieke gepeupel houden zich natuurlijk niet aan wetten. Dat moesten de nationalisten van de N-VA toch wel beseft hebben toen ze in collusie met die elite gingen om onwettige verkiezingen te organiseren? En nu met Elio aan zet gaan ze dat aan den lijve ondervinden…

De regering van lopende zaken zal een regering van blijvende zaken worden. En de vrienden en economische bondgenoten van de N-VA, met name Open VLD (vroeger ook PVV oftewel Pest Voor Vlaanderen genoemd) zullen zo vlug als de weerlicht eieren voor hun liberalistische geld kiezen en de coup steunen. Zelf als de N-VA een verbond met het VB zou overwegen als tegenactie tegenover de Belgische burgerij – en door het feit dat er geen cordon meer bestaat, zou dat kunnen – zullen ze geen meerderheid in het parlement vormen. Zelfs als ze de extremistische liberaal van LDD erbij nemen, komen ze nog maar aan 40 van de 88 zetels aan Vlaamse kant. En de Walen zullen al helemaal niet de coupplannen gaan dwarsbomen van hun elite. Wat een mooi resultaat van onwettige, door burgerlijke nationalisten gesteunde verkiezingen, toch?

De Wever wordt meestal als een Vlaams genie door de nationalistische beweging geprezen. Een genie dat zich in de luren laat leggen door een elite die een politieke coup pleegt en daar zelfs steun en een schijn van wettigheid aan verleent... De burgerlijke nationalisten zijn ware genieën! Of is het geen kwestie van slim of dom zijn, maar veeleer een kwestie van geldzucht die de burgerlijke nationalisten drijft? In ruil voor geld en mandaten de houdbaarheidsdatum van België verlengen. En Di Rupo en consoorten hebben al gezegd hoe lang ze de status van dit land nog willen rekken: tot Wallonië op de economische sporen zit, wat het zal toelaten om ons een schop onder onze kont te geven. Bij wijze van afscheidsgeschenk, samen met het overgrote deel van de Belgische staatsschuld.

Daarom zal Elio een verbond aangaan met de christelijke vakbond, die op haar beurt Leterme zal steunen binnen CD&V om deze regering van lopende zaken om te vormen naar een van blijvende zaken. De economische en sociale inertie die daardoor in Vlaanderen ontstaat, kan de Walen niks schelen. Punt is dat hun eigen economische planning – gesteund op nationale transfers – blijft sporen met de doelstelling van Waalse autonomie op middellange termijn. Want dat niemand zich illusies make over de bedoelingen van de PS en de Walen in het algemeen. Reeds op 28 oktober 1978 op het eerste congres van de PS werd het streefdoel  van die partij duidelijk omschreven:  Wallonië moet een financiële autonomie nastreven die toelaat dat het een eigen economische politiek kan nastreven.

Guy Mathot verwoordde het als volgt: “Er bestaat geen geschikte economische politiek voor Wallonië zolang Wallonië zelf de macht niet heeft om een dergelijke politiek zelf uit te werken en toe te passen, in functie van de doeleinden die Wallonië zichzelf stelt. Het economische herstel en de strijd tegen de werkloosheid passeren via de schepping van wetgevende en executieve regionale machten.” Jean-Maurice Dehousse ging nog verder: “Ofwel krijgen we die bevoegdheden door een grondwetsherziening ofwel creëren we een situation de fait: wij schrijven zelf een nieuwe grondwet.”

Wat op dat congres nog ontbrak, was een financieel plan om die doelstellingen te verwezenlijken. Dat heeft de Waalse elite nu goedgemaakt en dankzij de collaboratie van Vlaamse partijen zullen ze dat financiële plan rondkrijgen. Daarvoor moeten dus nog een aantal jaren reusachtige transfers van Vlaanderen naar Wallonië doorgaan. Op een democratische manier was dat niet meer mogelijk: de Vlaamse meerderheid in dit land wou deze roof stoppen.

Een blokkade van de verkiezingen in 2010 had dit imperialistische streven van de Walen dan ook kunnen tegengaan of hen dwingen tot ernstige toegevingen. De Vlaams-nationalen hebben echter door mee te werken aan die verkiezingen voor hun partijsubsidies gekozen – en het Vlaamse volk zal daarvoor moeten betalen. Daarom moet er een alternatief komen. Een revolutie van en door het volk zoals in Spanje, waar alle onbruikbare ideeën op de vuilhoop worden gegooid en nieuwe vormen van politiek kunnen ontstaan.

Saturday, 21 May 2011 14:29

Zomerreceptie: Wij zijn het Alternatief!

Written by
ZomerreceptieZoals herhaaldelijk gesteld, staat het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) voor een nieuwe politieke beweging, een dynamisch laboratorium dat experimenteert met alternatieve vormen van actie en denken. Wij proberen en gaan vooruit, daar waar anderen nu al decennia rond hun eigen as draaien. Het is dan ook potsierlijk wanneer zij hun doodlopende straatjes op onze dynamiek projecteren, alsof zij zich daardoor gesterkt moeten voelen. Daar hebben we de afgelopen weken eens goed mee kunnen lachen!

Maar nu terug naar de orde van de dag. Kom zaterdag 2 juli om 20u naar Den Bengel in Antwerpen (Grote Markt 5) voor de N-SA/NDP zomerreceptie! De plannen voor het komende politieke jaar worden hier gesmeed en eventuele misverstanden zullen onder een hapje en een tapje worden opgehelderd.

We kunnen ook al meegeven dat er een grote internationale samenwerkingsstructuur in de stijgers staat, waar onze militanten de voortrekkersrol voor Noordwest-Europa op zich zullen nemen. Alles wordt die dag uit de doeken gedaan!Extra motivator nodig? Voor de juiste sfeer verzorgt niemand minder dan Docteur Merlin de muzikale omlijsting! De man is nu al dertig jaar op den muzikale dool, dus wie nog nooit van hem gehoord heeft, die moet de ervaring nu zeker meepikken!

Kom daarom zaterdag 2 juli voor ambities gelijk te stromen en door te werken aan unieke, constructieve projecten waar wel degelijk een verschil mee gemaakt kan worden. Wie dat niet gelooft kan het dan zelf ondervinden!

Het N-SA dood? Laat ons niet lachen, wij zijn het Alternatief!

Tuesday, 10 May 2011 22:43

Concert zaterdag: AFGELAST!

Written by
rockfest14mei_verbotenHet dagelijkse bestuur van het N-SA heeft beslist om het op 14 mei aangekondigde Rockfest, dat moest doorgaan in zaal De Vrede te Burcht, te annuleren. Deze beslissing hebben we genomen nadat er in de linkse pers ophitsende en tot discriminatie aansporende maatregelen van justitie en politiek tegen onze organisatie werden geëist.

Deze oproepen van links tot discriminatie van onze organisatie bestaan er voornamelijk in om via het burgerlijke gerechtsapparaat een groep van de bevolking die een bepaalde opinie heeft te laten vervolgen en ze op die manier uit de politieke strijd te weren. Deze door links ondersteunde en gebruikte burgerlijke tactiek heeft er in het verleden al toe geleid dat de beweging inderdaad klappen heeft moeten incasseren. Zo is de veroordeling van de VMO een schoolvoorbeeld van hoe linkse mediaterreur, gecombineerd met de agenda van de burgerij om politieke tegenstanders te liquideren, nefast kan zijn voor de beweging. De recentere veroordeling van het Vlaams Blok en het cordon sanitaire rond de opvolger van die partij, het Vlaams Belang, zijn een ander voorbeeld van hoe de samenwerking tussen extreem-links en de burgerij kan leiden tot discriminatie en criminalisering van politieke opinies.

Dat de burgerij daarbij links alleen gebruikt om nationalisten aan te vallen, maar er terzelfdertijd niet voor terugschrikt om ook de bondgenoten van links met dezelfde middelen te criminaliseren kon men zien bij de criminalisering van de Arabisch-Europese Liga en haar boegbeeld Abou Jahjah. Dus: de tactiek van links keert zich bij gelegenheid tegen zichzelf. Blijkbaar zitten daar veel ezels die meer dan één keer over dezelfde steen struikelen. Maar ondanks deze voor de linkse beweging negatieve terugslag, blijft ze toch verder de tactiek van juridische ophitsing van de burgerij volgen. Daartoe gebruikt links een speciaal voor dat doel ontworpen en onderhouden haatblog. De Radio Mille Collines van links, zeg maar, die constant haat spuwt naar politieke opposanten en zich daarbij niet schroomt om de burgerij op te roepen om die opposanten in de gevangenis te gooien of geweld tegen opposanten (zoals het aanvallen en vernietigen van partijlokalen) lacherig toejuicht als zijnde onschuldig van aard. En feitelijk het gebruikte geweld goedkeurt.

Men gebruikt daarvoor een reeds lang gekend procedé. Je weet zo hoe de zaak zal verlopen als je iets organiseert als nationaal-revolutionaire beweging. In eerste instantie start de provocatieblog een haatcampagne op tegen de organisatie die ze op dat ogenblik in het vizier heeft en bijna onmiddellijk wordt die haatpropaganda overgenomen door de reguliere pers. Van toeval is hier geen sprake: alles is georkestreerd en de morele dampen die ze in hun retoriek gebruiken, ruiken naar mottenballen omdat ze zo oud en afgezaagd zijn. Cross-mediaal georkestreerde haatspraak is het resultaat. En dat kan perfect omdat de belangen van beide groepen – aan de ene kant die van links en aan de andere kant die van de burgerij – identiek zijn in hun verdediging en in het propageren van de multiculturele maatschappij. Het doel is alle organisaties die enerzijds het migrantenthema en anderzijds de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen nastreven op een tot discriminatie aanzettende manier aan te vallen, zodat de politieke vijanden van deze organisaties – de burgerlijke elite en haar gerechtsapparaat – dit als alibi zouden kunnen gebruiken om deze groepen te criminaliseren.

De provocatiemethode is steevast dezelfde: men roept plaatselijke politici en politiediensten op om aangekondigde en volledig legale manifestaties van politieke tegenstanders te verbieden door preventief repressief op te treden tegen de organisatoren. Omdat er in hoofde van die politieke organisaties noch in hun manifestaties enige misdrijf te bespeuren valt, moet men de wil tot misdrijf suggereren. Daarom wordt criminalisering als middel gebruikt. Een intentieproces via suggestie. Nazi-Duitsland achterna. En wie had daar de repressiewetten ontworpen lang voor de nazi's aan de macht kwamen en waarvan zij ze hebben overgenomen? Dat had kameraad Gustav Noske gedaan van de Duitse Sociaaldemocratische Partij, een partij die toen nog het marxisme aanhing.

Dit procedé herhalend gaat dit hier zo ver dat een obscure, anoniem opererende haatblog de overheid oproept alsmaar meer repressievere wetgeving te implementeren in dit land. Zo suggereert de provocatieschrijver van de haatblog dat nog vóór er enige strafrechtelijke feiten zijn gebeurd naar aanleiding van een op handen zijnde manifestatie de overheid de macht moet krijgen om preventief in te grijpen en zo het evenement dat op dat ogenblik geviseerd wordt verboden kan worden nog voor het een aanvang neemt. Dat men zich in progressieve kringen laat verleiden tot dergelijke dictatoriale en repressieve wetgeving is verbijsterend en kan alleen maar voortkomen uit de verdwazing die daar heerst. Of moeten we niet veeleer zeggen: uit de collaboratie van links met het regime?

Als je ziet hoe links zijn broek afdoet voor de belgicistische elite en zich plat legt (bijna als enigen) voor het koningshuis, dan wordt veel duidelijk. En dat dit regime dankbaar op de oproep van links ingaat om de repressie te versterken is normaal. Dit regime is namelijk volledig ingestort. Het feit dat de politieke klasse beseft dat haar legitimiteit onbestaande is, omdat zij zich op een onwettige manier heeft laten verkiezen, is daarbij cruciaal. Ook moet de politieke klasse in opdracht van de Europese supranationale – en dus de echte – machthebbers in dit land ons sociale systeem en het gehele tewerkstellingsbeleid drastisch hervormen. De elite weet dat dit de bevolking pijn zal doen. Het volk nog niet; het feest nog door, maar dat zal nog wel veranderen.

Het verzet zal dan ook vanuit de bevolking groeien als die doorkrijgt wat op til staat. En net daar kan de elite repressieve wetgeving zeer goed gebruiken. Als men bijvoorbeeld bij stakingen een bedrijventerrein wil afsluiten, dan zou een burgemeester – op basis van een vermoeden van misdrijf – maatregelen kunnen nemen. Want de antidiscriminatiewetten zijn zo gemaakt dat je er letterlijk iedereen mee kan vervolgen. In het gekste (maar onze politieke klasse is knetter) geval zou een vakbondsblokkade bij een bedrijf of een betoging tegen het patronaat preventief verboden kunnen worden, omdat de vrees bestaat dat de arbeiders de bazen tijdens deze acties zouden verwijten voor "uitbuiters" of "geldwolven".

De discriminatiewetten verbieden om personen op basis van hun materiële status te brandmerken of hen daarop aan te vallen. Dus: als iemand stinkend rijk is en zichzelf vetmest met dikke bonussen mag u die persoon niets verwijten of hem of haar brandmerken, want dat is discriminerend. De liberalen hebben destijds geëist dat dit werd opgenomen in de rits antidiscriminatiebepalingen die de antidiscriminatiewetten bevatten. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of onze politieke klasse is ermee weg. Dat een of andere mafketel (het moet daarom nog geen gek van Antifa zijn) de nieuwe repressiewetten, eens die gestemd zijn, vroeg of laat zal inroepen om een manifestatie waar vermoedelijk discriminerende taal zou kunnen worden gebruikt preventief te verbieden is best denkbaar. Want dat is waar links en de media ons van beschuldigen: dat wij "haat" en "discriminatie" zouden propageren tijdens onze concerten. En daarom vragen zij een preventief verbod op het houden van dergelijke concerten. Bewijzen zijn daarbij niet nodig.

En daarom is het wel zeer verdacht dat de linkse beweging die zich antifascistisch noemt dergelijke kwalijke wetten eist en de roep van de politieke klasse naar repressie ondersteunt. Maar wij van het N-SA zullen de haatmanagers van links niet het plezier gunnen om onze kleine organisatie door de wolven van de Belgische justitie in de mangel te laten nemen. In die val van links zullen we niet trappen; wij zullen ons niet in de hoek van criminalisering laten duwen door hen. En we vrezen dat dat juist de bedoeling is: we zijn er eigenlijk zeker van dat dat de bedoeling is. Want niks is zo simpel als enkele provocateurs naar een concert sturen die dan anderen kunnen ophitsen om strafbare daden te stellen. Dat hebben we kunnen meemaken tijdens ons jeugdcongres in Oostkamp, waar een Nederlandse reportageploeg een paar provocateurs vooraf de zaal in had gestuurd die op een bepaald ogenblik als gek met hun poot in de lucht begonnen te zwaaien. Dat moest hen de beelden leveren die ons konden criminaliseren. Toen die Nederlandse cameraploeg dan uiteindelijk binnenviel op ons concert stonden die provocateurs plots als bodyguards bij die filmploeg te blinken en zijn ze samen met hen vertrokken.

Ook het feit dat de zaaluitbater, ondanks zijn goede wil, nu door de media en de burgemeester geïntimideerd is om het niet toe te laten heeft tot onze beslissing om het concert te annuleren bijgedragen. En wij zijn niet van plan om ons, zoals anderen dat doen, te verlagen om nu vlug in een of ander gat te gaan kruipen en daar stiekem alsnog het concert te houden. Dat zou die ophitsers goed uitkomen: ons laten marginaliseren als mens en burger – en ons zo laten opjagen in ons eigen land. In deze organisatorische pogrom van marginaliteit en criminalisering zullen die kleine anonieme ettertjes en hun haatspraak ons niet krijgen.

Voor ons als organisatie heeft deze zaak echter een positieve kant. Het heeft een kleine fractie van onze militanten en coördinatoren die in het organiseren van concerten als propagandamiddel enig nut zagen, doen inzien dat dit niet het geval is. Een schokeffect zoals bij ons eerste concert in Oostkamp, waarbij we de media hebben gebruikt om landelijke bekendheid te verwerven, kun je niet op een blijvende basis creëren. Dat keert zich uiteindelijk tegen jezelf en dat kan niet de bedoeling zijn. Daar we voordien al hadden besloten om na dit concert geen andere meer te organiseren is de afgelasting van dit evenement dan ook niet van wezenlijk belang voor ons als organisatie. En de financiële verliezen zijn zeer beperkt, omdat we telkens voorzien hebben dat een tactische terugtocht nodig kan zijn. We kennen dit landje en zijn pers zo onderhand wel. En zoals gezegd kennen we ook de repressiemethoden om de oppositie klein te houden en schade aan haar organisaties toe te brengen. Maar wij zijn altijd zeer flexibel in die dingen. Een laatste positief effect van de hetze die door links en de media tegen ons wordt gevoerd, ligt in het feit dat de leiding van de beweging nu iedereen weer op een lijn heeft wat tactiek en strategie betreft. Daarvoor bedanken wij al onze tegenstanders van harte.

Tuesday, 26 April 2011 16:59

Zaterdag: belangrijke mededeling!

Written by

Deze zaterdag gaat de manifestatie 'Het volk wil niet besparen om een oorlog te betalen' door in het licht van de Dag van de Arbeid, tegen de oorlogszucht van de supranationale economische en politieke elites.

Het is ons nu ter ore gekomen dat diverse obscure groeperingen mobiliseren voor tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten. Daarom zien wij ons verplicht om de manifestanten bij voorbaat te informeren betreffende het potentiële risico verbonden aan deze manifestatie. Hoewel ordedienst en politie ongetwijfeld alles in werking zullen stellen opdat de manifestatie vreedzaam zal verlopen, kan niets gegarandeerd worden.

Ook willen wij nadrukkelijk verzoeken op een waardige en vreedzame manier te participeren. Dit is een manifestatie tegen oorlog, in binnen- en buitenland, het spreekt voor zich dat wij deze dan ook geweldloos willen laten verlopen. Er zullen geen provocaties van onze kant komen, maar wij gaan ook niet in op chantage, deze manifestatie is ook in die zin te symbolisch om nu nog af te blazen.

Kom daarom zaterdag om 10u30 naar de achterkant van station Gent-Sint-Pieters! Het volk wil niet besparen om een oorlog te betalen!

 

Meer info betreffende zaterdag, klik hier

 

Page 9 of 17

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter