Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws Open brief aan het Vlaams Belang

Thursday21 February 2019

Tuesday, 16 June 2009 21:09

Open brief aan het Vlaams Belang

Written by 

We zijn nu meer dan een week na de verkiezingen voor het Vlaamse en Europese parlement, verkiezingen die een behoorlijk slecht resultaat opleverden voor het Vlaams Belang. Reeds geruime tijd stelden de mensen van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) vast dat er een malaise was en is in het rechts-nationale wereldje in Vlaanderen, die totnogtoe enigszins bedekt bleef door electorale successen. Aan dit laatste is nu dus een einde gekomen. Die malaise, die de ontstaansreden is van het N-SA, bestond en bestaat er naar onze mening in dat er weinig vernieuwende ideeën en voorstellen opgang maken, dat er een koerswijziging plaatsvond naar een klassiek rechts (liberaal-conservatief) discours en dito standpunten, dat opportunisten en carrièrejagers in aantal zijn toegenomen, dat (pseudo-onafhankelijke) bewegingen rond de partij zwijgen en doen alsof niets aan de hand is, dat er een dalend respect voor de basismilitant is…

Zoals dat elke politieke beweging of partij betaamt, past het na een nederlaag te zoeken naar het hoe en waarom, en dus een analyse te maken van wat kan fout gelopen zijn. In de voorbije maanden heeft het N-SA meermaals scherpe kritiek geleverd op uitlatingen of voorstellen van politici ter rechterzijde, niet in het minst op VB’ers. Niettemin stellen wij via deze Open Brief één en ander voor aan zowel de partijleiding als aan de gewone militant van het VB. Het zijn louter voorstellen, wij hebben geenszins de bedoeling iemand de les te spellen. Evenmin stellen wij voor als zou het VB een kopie worden van het N-SA of wensen wij dat het VB het ganse N-SA programma integraal zou gaan overnemen, noch dat wij de Enige Waarheid in pacht zouden hebben. Er is ook geen nood aan tafelspringers of het organiseren van een bijltjesdag in de hoop of de veronderstelling dat daarmee alles opgelost zou zijn.Om opnieuw een slagvaardige politieke kracht van betekenis te worden in Vlaanderen, waar enige dreiging van uit gaat voor het establishment, stellen wij het volgende voor:

1. Werk maken van een daadwerkelijke tegencultuur voor jongeren in plaats van de volledige werking en financiële middelen te reserveren voor parlementair werk en electorale successen. De jongerenorganisatie VBJ spreekt de rebelse jeugd niet meer aan zoals dat 15 jaar geleden wel het geval was. Het VB heeft voor de rebelse jongere het imago van een saaie rechtse partij gekregen die soft is geworden en die nog maar weinig ruimte laat voor actief militantisme. Wij beseffen ten volle dat de wetgeving op diverse vlakken is gewijzigd maar toch zijn er nog ruime mogelijkheden. Deze gewijzigde wetgeving inzake racisme, discriminatie… mag niet gebruikt worden als drogreden om een rebelse tegencultuur en een gezond militantisme te fnuiken.

Laat gelukzoekers en carrièrejagers die de laatste jaren op de partij afkwamen vertrekken en huldig voortaan de woorden die oud-ondervoorzitter dr. Roeland Raes destijds in het partijblad al schreef: “wij mogen als kaderleden of mandatarissen niet om ’t even wie aanvaarden en alvast geen argumenten als populariteit, bondigheid of geld laten doorwegen. Integendeel, wij moeten voortdurend op zoek zijn naar de besten op alle gebied.” (VB-magazine, jg.18, nr.8, p.13). Werk maken van vorming en scholing, gedragen door een degelijke ideologie is de boodschap.

2. Streven naar frontvorming met LDD en N-VA loopt naar onze mening faliekant af! Vlaanderen, het Vlaamse volk noch de partij heeft iets te winnen bij het inhoudelijke versmelten tot één poel van rechts-liberaal flamingantisme. Bovendien leidt dit nodeloos tot het verder versterken van het belgicisme in kringen van vakbonden en sociale bewegingen. Wij stellen voor dat het VB afstand neemt van zowel LDD als van kartelpartner VLOTT. De partij staat inhoudelijk nog te veel met de voeten in de jaren ’90 van vorige eeuw. Er is in Vlaanderen nood aan en mogelijkheid tot een identitaire partij die een integraal nationalisme verdedigt en die zich uitdrukkelijk als een sociaal-rechts alternatief profileert. Verdedig een Vlaams-nationalisme dat verder gaat dan een louter steriel nationalisme dat enkel institutionele hervormingen voorstaat. De partij heeft naar onze mening dan ook nood aan een duidelijker profiel met eigen accenten en eigen standpunten die niet overlappend zijn met LDD, N-VA, VLOTT…

3. Inhoudelijk stellen wij voor:

* Afstand nemen van het pure anti-islamdiscours en in de plaats daarvan de pijlen te richten op het multiculturalisme, waarbij remigratie als strijdpunt opnieuw wordt opgenomen (in plaats van assimilatie). Een verstandig radicalisme dat rekening houdt met de wettelijke mogelijkheden en beperkingen. Gaandeweg werd de visie op de vreemdelingenproblematiek binnen de partij gewijzigd naar een eerder eenzijdig anti-islamdiscours, als slechte kopie van een Amerikaans-rechtse oorlogsretoriek.

* Uitdrukkelijk afstand nemen van de vrijhandelsideologie en de liberale (economische) globalisering. Op dit vlak ligt een bijna onuitputtelijk reservoir aan nationalistische kritieken, standpunten en mogelijkheden die het VB tot een moderne, identitaire en sociaal-rechtse partij kunnen maken. Hieraan gekoppeld stellen wij dan ook voor dat de partij werk maakt van een nieuw economisch programma dat uitdrukkelijk sociaal en antiliberaal gekleurd is. Niet langer het communisme of de sociaal-democratie maar wel het liberalisme in diverse vormen is en blijft nog geruime tijd de voornaamste heraut van een agressief internationalisme dat zowel volkeren en hun culturele diversiteit als ook sociale rechten en verworvenheden van elke Europeaan bedreigt. Inzake de strijd tegen verengelsing en amerikanisering van Vlaanderen (en de rest van Europa) had en heeft het VB bijna niets te vertellen. Van een nationalistische partij verwachten wij bijvoorbeeld verzet tegen het Bologna-akkoord dat het hoger onderwijs (als Vlaamse bevoegdheid) volledig op een Angelsaksische leest heeft geschoeid. Hieraan gekoppeld stellen wij vast dat kopstukken van de partij maar al te graag Vlaanderen als lidstaat van de internationalistische, anti-identitaire EU willen zien. De EU is het project bij uitstek van een internationale liberale elite die de nationale staten, volkeren en sociale rechten als hinderpalen aanziet in hun ijver tot eenmaking van markten. Van een rechts-nationale, identitaire partij verwachten wij de scherpste aanvallen op de EU en andere vormen van opgedrongen internationalisme.

Het huidige economische programma is ronduit slecht en zelfs anti-Vlaams te noemen. De Vlaamse economie met haar KMO-basis heeft niks te winnen maar veel te verliezen met het verdedigen van vrijhandel (schaaleffecten zijn in het voordeel van multinationale ondernemingen). Hetzelfde geldt voor de Vlaamse havens die nood hebben aan een industrieel hinterland in plaats van de economie te laten verworden tot een logistieke speelbal. Het VB kan zich als sociaal-nationalistische partij doen gelden door nieuwe vormen van sociaal overleg, huisvesting, sociale voorzieningen… voor te stellen in plaats van voortdurend de werkgeversorganisatie Voka achterna te lopen en de vakbonden met alle zonden van Israël (horresco referens) te overladen.

Inzake de financiële crisis had de partij nauwelijks iets te vertellen, tenzij het klassieke deuntje (dat de N-VA veel beter kan verkopen) dat een grote bank in Franse handen werd overgelaten. Allemaal wel juist, maar het gaat niet tot de kern van de zaak. Over de gebreken van het financiële systeem zelf en het feit dat dit systeem (monetaire) soevereiniteit van volkeren en staten ondermijnt werd niet gesproken. Heeft een nationalistische partij van de 21ste eeuw in dergelijke dossiers niet de taak een baanbreker te willen zijn?

We benadrukken ten slotte dat eventuele wijzigingen binnen de partij best niet enkel oppervlakkig zijn, niet beperkt blijven tot een gewijzigd discours maar wel, dat er een daadwerkelijk diepgewortelde en samenhangende visie uitgewerkt wordt die zowel in de geschreven programmateksten en standpunten, in reclamedrukwerk als in debatten en mondelinge stellingnames door de tenoren van de partij verdedigd wordt.

Met solidaristische groet,

 


Jan De Beule (gemeenteraadslid Vlaams Belang Hamme, coördinator N-SA)
Pieter Van Damme (coördinator N-SA)
Frederik Ranson (coördinator N-SA)

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter