Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels PVDA wil revolutie met steun van de islam

Wednesday20 February 2019

Friday, 08 April 2016 17:31

PVDA wil revolutie met steun van de islam

Written by 

 

En de Islam is daarbij vandaag de 'gewapende voorhoede' van de partij van het proletariaat, partij van het proletariaat waarvan de PVDA nog altijd beweert dat zij die in ons land vertegenwoordigd.

 

 

Er is dus geen Leninistische tegenstellingen tussen het atheïsme van de communisten en hun steun aan de islam. Dit omdat de klassenstrijd voor Lenin (en voor Marxist-Leninisten ) altijd op de eerste plaats komt,  en belangrijker is dan het propageren van het atheïsme, waarbij ze willen wachten tot na de revolutie om de godsdienst aan te  pakken. Dat is misschien een goede strategie ( als communist) zo lang de partij de gewapende krachten in handen heeft ,en zij dus over de macht van het geweer beschikt. Maar in de huidige omstandigheden is dat zeker niet het geval, en zijn de wapens in handen van het godsdienstige ingevoerde proletariaat ( dat door reactionaire klerikale krachten uit de oorsprongslanden van de islam wordt aangevuurd  geleid en van wapens voorzien.

Wat partijen zoals de PVDA vandaag doen met het steunen van het ingevoerde (godsdienstige) proletariaat is dus (zelfs vanuit Marxistisch Leninistisch standpunt) een zeer gevaarlijke gok. De revolutie van Khomeini in Iran heeft voldoende aangetoond dat het proletariaat niet noodzakelijkwijs de kant van de seculaire revolutionairen kiest bij een gewapende opstand. Zeker niet als de islam als bondgenoot wordt gezien, of als die zich als zodanig aandient. Ook bij vreedzame revoluties (Arabische lente) was dit het niet het geval, daar steunde het proletariaat vooral de Moslimbroeders.

Dat bewijst ten overvloede dat de Leninistische doctrine van steun aan een godsdienst - om daarna door te stoten naar een 'proletarische revolutie' -compleet mislukt wanneer die godsdienstige bondgenoten islamieten zijn. En daarvoor heeft Lenin ook gewaarschuwt als het om ontwikkelingslanden gaat-maar waarom zou dat niet opgaan voor 'ontwikkelde' landen, want ook hier is verovering van grond( in de vorm van vastgoed , industriele eigendommen en marktaandeel in distributie van consumtiegoederen -halallijnen en islamitische kledij - gecombineert met islamisme. Waar de burgerij al in meegaat als het om het veroveren van jobs gaat door islamitische inwijkelingen( men wil zelfs quota wat dat betreft). Dus is onderstaande stelling van Lenin ook in de westerse context  van toepassing,  met islamieten een alliantie sluiten is dus bijzonder riskant en zelfs contraproductief voor de proletarische strijd.

 

“Van het allergrootste belang is het om in het achterhoofd te houden: de noodzaak van de strijd tegen de clerus en andere invloedrijke reactionairen- als ook de strijd tegen middeleeuwse elementen in achtergestelde landen te voeren (…) evenals is het noodzakelijk is om het Panislamisme- en gelijkaardige bewegingen -te bestrijden die er naar streven om hun strijd te combineren met nationale bevrijdingsbewegingen tegen het Europese en Amerikaanse imperialisme met als doel de positie van Khans, grote landbezitters en mollahs te versterken” 

Lenin/ "Tien thesissen over nationale en koloniale kwesties"

 

Na de revolutie in Iran werden eerst de seculieren van de Mujaheddin e-Khalq en de Fedayan (allebei maoïsten) uitgeschakeld, gevangengezet of vermoord en kort daarna ook de communistische Tudeh partij ( die eerst aan steun verleent hadden aan Khomeini om de twee bovenstaande partijen te verbieden). Voorwaar een mooi Leninistisch resultaat van strategisch inzicht in de lokale machtsverhoudingen -en een toppunt van miskenning inzake de strategie van een islamitische medestander.

Lenin was een gokker en zijn volgelingen vandaag zijn al even verslaaft aan het spelen met grote inzetten ( de levens van arbeiders en van bevolkingen) als hij was. Maar de baseline is deze:

Leninisten denken de godsdienst naar hun hand te kunnen zetten ( dat lukte in Rusland omdat het daar om een christelijke godsdienst ging en deze godsdienst geen combattieve staatsideologie in zich droeg, ze werd wel door de Tsaar als staatsgodsdienst gebruikt om het volk in zijn greep te houden - daarom kreeg de clerus allerlei privileges- maar de godsdienst an sich is niet staatsvormend.

Dat is helemaal anders bij de islam, de islam is een staatsideologie (het vormen van een Kalifaat is daar het bewijs van ) met een zeer agressieve militaire strategie. En een eigenaardigheid daarbij is dat er parallelen tussen de strategie van Lenin en die van de islam zijn.

Lenin wou (zoals de PVDA vandaag wil doen met haar steun aan de ingevoerde islamieten) godsdienst als breekijzer gebruiken om zo een sociale revolutie te kunnen voeren, om daarna een atheïstische maatschappij op te richten. De islam daarentegen gebruikt de sociale revoluties om haar reactionaire en pro kapitalistische doelen (olie en grootgrondbezit en overname van land in het westen) te bereiken en om daarna  een religieuze staat op te richten.

En het stotterende mannetje van de PVDA 'Peter Mertens' denkt de ingevoerde islamisten op termijn te slim af te zijn. En  dat zou wel eens heel naar kunnen aflopen. Voor ons als volk, maar ook voor hen (net zoals in Iran destijds).

 Want deze keer zullen het niet SA leden zijn die de roden in heropvoedingskampen zal opsluiten, het zullen hun islamitische vrienden zijn die dat zullen doen. Waarbij de communisten deze keer  een wel heel unieke keuze zullen kunnen maken, ze kunnen zich bekeren tot het ware geloof.

Veel communisten bekeerden zich tenslotte na de machtsovername van de NSDAP tot het nationaalsocialisme. Ze kregen zelfs een voorkeursbehandeling ( ze moesten geen proeftijd doorlopen zoals ander kandidaat leden van de NSDAP dat moesten doen voor ze definitief lid konden worden van de partij) -dit op speciaal bevel van Hitler.

Men zegt wel eens dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar ik zou daar geen geld op inzetten, een nationalist is van natuur  geen gokker, maar communisten zijn beroepsgokkers. Zij willen zich daarom nog eens met al hun domme kracht inzetten voor een verloren zaak ,dit door zich met een achterlijke godsdienst te verbinden om zo hun doel te bereiken.

En daarbij is één ding zeker, de eigen arbeidersklasse  de eigen bevolking zal de verliezer zijn. Dat de islamisten de communisten daarna zullen ophangen zoals in Iran, dat kan ons niet schelen. Eigen Leninistische schuld.

 

 

"Toen onze fractie vanaf het spreekgestoelte van de Doema verklaarde dat godsdienst de opium van het volk is, handelde ze volkomen juist en schiep ze een precedent dat de grondslag moet vormen voor alle uitlatingen van Russische sociaaldemocraten ten aanzien van de godsdienst. Had men nog verder moeten gaan en nog uitvoeriger atheïstische conclusies moeten trekken? Wij geloven van niet. Dat zou het gevaar met zich hebben kunnen brengen dat de strijd van de politieke partij van het proletariaat tegen de godsdienst te veel de nadruk zou krijgen, en het zou ertoe hebben kunnen leiden dat de grens tussen de burgerlijke en de socialistische strijd tegen de godsdienst zou worden uitgewist. De eerste taak die de sociaaldemocratische fractie in de Doema van de Zwarte Honderd moest volbrengen, heeft ze met ere volbracht"

V.I Lenin " Over de houding van de arbeiderspartij tegenover de godsdienst"

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter