Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday18 January 2018

... maar spuien daarover een mist van onduidelijkheid.

“Ondanks zijn kritiek op Europa, is De Wever geen tegenstander van Europa. Al is er een duidelijke bewondering voor de vrijheid van Groot-Brittannië, waar premier David Cameron ‘geen probleem heeft, want ze doet niet mee met de rest van de EU, ze kan doen wat ze wil’. Wij daarentegen ‘kunnen dat niet’. ‘Europa is een keurslijf dat onze mogelijkheden ontneemt.’ De euro of de migratie wil De Wever daarom niet afgeschaft zien, ‘die zijn positief, op voorwaarde dat het gecontroleerd blijft’.”

Bron: De Standaard

“Ondanks zijn kritiek op Europa, is De Wever geen tegenstander van Europa. Al is er een duidelijke bewondering voor de vrijheid van Groot-Brittannië, waar premier David Cameron ‘geen probleem heeft, want ze doet niet mee met de rest van de EU, ze kan doen wat ze wil’. Wij daarentegen ‘kunnen dat niet’. ‘Europa is een keurslijf dat onze mogelijkheden ontneemt.’ De euro of de migratie wil De Wever daarom niet afgeschaft zien, ‘die zijn positief, op voorwaarde dat het gecontroleerd blijft’.”

Het Front National heeft gisteren een mooi resultaat neergezet tijdens de eerste ronde van de Franse ‘regionale’ (departementale) verkiezingen. Dat is goed nieuws voor de Franse ‘nationale’ beweging en voor de nationalistische beweging in het algemeen. We mogen ons echter niet blindstaren op verkiezingsoverwinningen, want een verkiezing speelt zich altijd af binnen de krijtlijnen van wat de bourgeoisie als ‘verandering’ toelaat. In feite zijn de meeste deelnemende partijen schatplichtig aan de ‘consensus’ (binnen de burgerij) die bepaalt hoe het systeem kan en mag worden bijgestuurd zonder dat de werkelijke machtsstructuren worden aangetast of veranderd. Dan bedoelen we: de economische en bancaire macht, de politieke en juridische macht, de macht over de ‘bovenbouw’ van het systeem.

Burgerlijk ‘rechtse’ partijen hebben, net zoals linkse, nooit de ambitie om een systeemwissel te veroorzaken of te organiseren. Zij hebben hooguit tot doel een bepaalde fractie van de burgerij meer macht en middelen te laten veroveren en zo de belangen ervan beter te ondersteunen en te verwezenlijken. Het politieke doel van die partijen is er niet op gericht om het systeem te veranderen, wel om de machtsverhoudingen binnen het systeem te herverdelen. Zo hebben wij reeds vroeger aangetoond dat er een strijd aan de gang is binnen de burgerij, een strijd om de ‘nationale’ belangen binnen de bestaande natiestaat te houden en zelfs te herbevestigen (wat zich uit in de politieke strekking die zich ‘euro-kritisch’ noemt).

Die ‘nationale’ tendens ondersteunen wij als solidaristische beweging met alle kracht, want hoe sterker een ‘nationale’ fractie van de burgerij is hoe gemakkelijker de massa’s kunnen worden bereikt met propaganda en inzichten die een nationaal gevoel en het nationalisme  in het algemeen versterken. Daarom is de overwinning van een nationalistische fractie van de burgerij een goede zaak. Het zal het discours over immigratie en de uittreding uit de EU steeds meer als een ‘normaal’ politiek gegeven ingang doen vinden. Wat op zijn beurt bewegingen die ‘nationaal-revolutionair’ zijn (zoals het N-SA) meer mogelijkheden geeft om de massa te bereiken met een ‘radicalere’ invulling van dat nationalisme.

 


We beseffen terdege dat burgerlijk ‘nationalistische’ partijen zich nooit aan de afspraken met hun kiezers (zullen) houden. Het voorbeeld van N-VA is in dezen sprekend. Die partij heeft nu de opvang en inburgering van vreemdelingen van de Belgische elite overgenomen en heeft om het systeem te kunnen behouden (en te versterken) zelfs haar belangrijkste partijdoel, de Vlaamse onafhankelijkheid, in de vuilnisbak gekieperd. Ook toen het Vlaams Belang bij verkiezingen hoge scores haalde, waren er stemmen binnen die partij die opriepen tot ‘gematigdheid’ met als doel regeringsdeelname te bewerkstellingen. Ook gematigdheid inzake immigratie, iets wat N-VA nu in de praktijk brengt …

De conclusie bij de eerste ronde van de Franse departementale verkiezingen moet dan ook zijn dat wij de resultaten van het FN toejuichen, dat wij de overwinning van een burgerlijke nationalistische fractie verwelkomen, maar dat dit ons niet in slaap mag wiegen, doen achteroverleunen in zelfgenoegzaamheid. Integendeel, een nationalistisch réveil, de terugkeer van de natiestaat en zijn belangen moet voor ons een aansporing zijn om de ‘nationaal-revolutionaire’ beweging verder uit te bouwen. Want politiek gaat in de eerste plaats over wie – en in welke mate – de economische en financiële macht in handen heeft, wie over immigratiestromen beslist, wie een multiculturele (en in die zin internationalistische) koers kan varen en wie niet.

De geschiedenis van ons land leert ons dat successen van (weliswaar) Vlaams-nationalistische partijen niet noodzakelijk de belangen van het autochtone salariaat hebben gediend. De belangen van die groep worden alleen gediend in de mate dat de vertegenwoordigers ervan een politiek wapen in handen hebben. En een dergelijk wapen kan onze solidaristische beweging zeker zijn. Daarom moeten we ze verder blijven uitbouwen en versterken.

 

 

De opkomst en het niveau van de behandelde thema’s vorige zaterdag staan garant voor de verdere uitbouw van zo een beweging. Terwijl andere ‘nationalisten’ feesten, zorgen wij ervoor dat onze militanten een politieke vorming krijgen. Vorming en kennis zijn wapens in deze tijden, ‘revolutionaire’ wapens zelfs gezien het lage politieke bewustzijn van de massa. Een gevecht aangaan met je tegenstanders, met je vijanden, dat kan je maar winnen wanneer je een wapen bezit en dat wapen is het geloof in onze zaak – en de kennis om ze te verdedigen.

Bedankt aan de mannen en vrouwen die dat gevecht hebben willen aangaan en zullen aangaan in de toekomst. De anderen laten we hun frustraties verder botvieren op hun plastieken scherm thuis.

Thursday, 03 December 2015 14:57

PVDA organiseert een petitie tegen een Saoedische investering

Written by

... en behartigt op die manier de belangen van China

Peter Mertens, voorzitter van de communistische PVDA, lanceert een petitie tegen een geplande Saoedische investering in de Antwerpse haven. Hij wordt daarbij zelfs moreel ondersteund door Koen Dillen, zoon van VB-oprichter Karel Dillen. Mertens’ hypocrisie is echter ook nu weer grenzeloos in al haar walgelijke eenzijdigheid.

Wednesday, 02 December 2015 17:30

Vormingsdag N-SA

Written by

Op zaterdag 5 december 2015 vindt een vormingsdag plaats in Gent. Afspraak daar van 14 uur tot 17 uur in ‘t Vosken op het Sint-Baafsplein. De dag heeft als doel een antwoord te geven op verschillende vragen die militanten hebben over de politieke standpunten van het N-SA. Na een korte inleiding – onder andere over de vraag: “Is het N-SA een belgicistische koers gaan varen?” – is er de gelegenheid om zelf vragen te stellen over actuele thema’s. Omdat de vraag naar vorming vanuit de basis zelf komt, willen wij alle solidaristen oproepen deel te nemen aan dit event. Een beweging kan maar groeien wanneer men bewust ageert, niet in het minst omdat bewustmaking gebeurt door actie én vorming. Ook voor hen, die altijd al een “mening” hadden over onze beweging, maar nooit onze standpunten kenden, is dit het uitgelezen ogenblik om een aantal zaken recht te zetten. Daarom zijn ook externen welkom op de vormingsdag, gelieve dan wel even te melden dat u komt op onze Facebook-pagina.

Tuesday, 01 December 2015 13:28

Saoedi-Arabië: een godsgeschenk?

Written by

Als de verzamelde Vlaamse linkerzijde (Groen, SP.a en PVDA) na veertig jaar stilzwijgen de betrekkingen tussen België en Saoedi-Arabië wil herzien, dan is dat allesbehalve een late bekering. Het is zelfs geen bekering, maar veeleer een wanhoopspoging om de façade van hun multiculturele utopie te redden en hun allochtone achterban uit de wind te zetten.

Externe vijand

Geef toe, wat is er gemakkelijker dan een externe vijand te zoeken in tijden van crisis? Een externe vijand als bliksemafleider en zondebok. Precies dat wat ze “extreemrechts” al jarenlang verwijten, maar dan op een andere manier. Toegeven dat er een samenlevingsprobleem met moslims zou zijn is te veel gevraagd. Dat zou immers de bestaansreden van hun eigen allochtone “Volksfront” ondermijnen. Dat “Volksfront” is een monsterverbond van westerse decadentie en islamitische intolerantie. Een monsterverbond bovendien van internationaal financierskapitaal en industrie enerzijds en linkse activisten anderzijds. Vanuit een autochtoon standpunt is het trouwens niets anders dan een Anti-Volksfront.

Wat is er gemakkelijker in tijden van fysieke en mentale lafheid dan een externe vijand te zoeken? Een externe vijand die niet lijfelijk aanwezig is, die niemand rechtstreeks “kwetst” of kan “kwetsen”. Meegenomen daarbij is dat die vijand ook nog eens zijn voeten veegt aan alle waarden die de linkerzijde pleegt te verdedigen, tenminste tegenover het autochtone deel van haar achterban (en niet of veel minder tegenover het allochtone deel). Die vijand biedt links de gelegenheid om nog eens al zijn troeven uit de kast te halen, temeer omdat hij ook nog eens bijzonder kapitaalkrachtig is. Wat de linkerzijde door haar monsterverbond met de burgerij en het allochtonendom niet meer kan vinden in het binnenland, zoekt ze dan maar in het (verre) buitenland: een reactionaire en kapitalistische vijand.

Page 13 of 114

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter